21 czerwca 2016

Piotr Kucharczyk i Jakub Nowak na konferencji "Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych"

4 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 4 maja 2016 poz. 615), która implementuje dyrektywy AIFMD oraz UCITS V. Implementacja ustawy oznacza szereg krytycznych zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych w Polsce. Dwóch menedżerów z CMT Advisory jest obecnych na konferencji, aktywnie śledząc zmiany legislacyjne.

Dyrektywa ma na celu stworzenie nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dzięki temu ryzyko generowane przez te podmioty dla inwestorów, kontrahentów oraz dla stabilności całego rynku finansowego i jego uczestników ma być lepiej nadzorowane i zarządzane. Za alternatywne fundusze inwestycyjne w Polsce uznane zostały: specjalistyczne fundusze otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone dotychczas i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a także spółki kapitałowe oraz komandytowe i komandytowo-akcyjne, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Zmiany te wpływają na funkcjonowanie podmiotów, które dotychczas nie podlegały nadzorowi KNF – jak fundusze Venture Capital. Wszystkie podmioty, które obejmuje nowela ustawowa będą miały zwiększone obowiązki dotyczące sposobu funkcjonowania, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem i raportowania.

CMT Advisory, jako podmiot specjalizujący się w przeprowadzaniu okresowych wycen aktywów netto funduszy, zwraca uwagę na zmieniające się w tym obszarze przepisy: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza w art. 36a wymóg przeprowadzania wycen przez niezależne kapitałowo i osobowo zewnętrzne podmioty wyceniające, które cechuje profesjonalizm i obiektywizm. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają sześć miesięcy na wdrożenie nowych przepisów:

Art. 36a.

1. Czynności wyceny aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeprowadza:

1) towarzystwo będące organem funduszu, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracownika;

2) zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez fundusz, niezależny od funduszu, towarzystwa, zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.

2. Przez niezależność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć brak bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.

Konferencja odbywa się w Hotelu Marriott i jest organizowana przez Kancelarię CSW Więckowska i Partnerzy, Akademię Compliance oraz Reino Partners. Wśród prelegentów listowani są: Tomasz Buczak (Radca prawny, Partner w CSW), Justyna Czekaj (Adwokat, RKKW), Tomasz Grygorczuk (Radca prawny, Hogan Lovells), Barbara Nowakowska (Dyrektor Zarządzająca, PSIK), Radosław Świątkowski (Partner Zarządzajacy, Reino Partners) i Artur Zapała (Radca prawny, Partner w SPCG).

Pozostałe aktualności

12 grudnia 2017

Katarzyna Schmidt laureatką X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Przeczytaj
27 listopada 2017

Za nami Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

Przeczytaj
22 listopada 2017

Spółka INventures wpisana do rejestru Zewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZZASI)

Przeczytaj
13 listopada 2017

CMT Advisory partnerem Wschodniego Forum Firm Rodzinnych

Przeczytaj
Wróć do listy