Przesłanki sporządzenia testu na utratę wartości

Test na utratę wartości aktywów powinien być wykonywany gdy:

 • mogła wystąpić utrata wartości aktywa,
 • jednostka posiada wartość firmy nabytą w wyniku przejęcia spółki lub połączenia jednostek gospodarczych,
 • występują wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania bądź takie, które są niedostępne do użytkowania.

Wytyczne zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości wskazują, iż wystąpienie następujących przesłanek powinno skutkować przeprowadzeniem testu na utratę wartości:

 • wartość kapitalizacji spółki jest niższa od jej wartości księgowej (wskaźnik P/BV mniejszy niż 1,0),
 • postępujący spadek lub wzrost stóp procentowych,
 • w ciągu roku nastąpił znaczący wzrost wartości rynkowej posiadanych nieruchomości,
 • zachodzą zmiany w użytkowaniu danego składnika aktywów, wynikające np. z modernizacji lub ulepszenia,
 • następuje zmiana profilu działalności lub zmienia się charakter wykorzystywania danego aktywa,
 • jednostka wykazuje wartość firmy w wyniku dokonanego przejęcia lub połączenia,v
 • aktywowano koszty rozwojowe w ramach wartości niematerialnych i prawnych.

W sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo wykazuje w bilansie wartość firmy powstałą w wyniku dokonanego przejęcia lub fuzji oraz gdy posiada wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania lub nie oddane jeszcze do użytkowania, test na utratę wartości tych składników majątku należy przeprowadzać na każdy dzień bilansowy.

 

Metoda wyceny

Test na utratę wartości przeprowadzany jest przy zastosowaniu metody odpowiedniej dla danego składnika majątku przedsiębiorstwa. 

Weryfikacja wyceny

Oferujemy przeprowadzenie niezależnej weryfikacji wyceny, która zapewni właścicielom przedsiębiorstwa lub danych aktywów obiektywną opinię wyspecjalizowanej firmy doradczej w zakresie wyników otrzymanej wyceny.

Podstawowym celem wyceny jest określenie wartości godziwej wycenianego przedmiotu przy zastosowaniu określonych metod, procedur i zasad. Założenia przyjęte do wyceny powinny być uzasadnione i wiarygodne. Wyceny muszą być przeprowadzane w sposób obiektywny, prawidłowy, bezstronny i rzetelny.

Zakres weryfikacji wyceny

CMT Advisory oferuje weryfikację wycen sporządzanych przez firmy zewnętrzne. Zakres weryfikacji obejmuje w szczególności następujące aspekty:

 • wybór metodologii wyceny,
 • analizę założeń fundamentalnych,
 • analizę zastosowanej stopy dyskontowej,
 • uzasadnienie zastosowanych korekt wyceny,
 • ocenę rzetelności wykorzystanych prognoz w porównaniu do wyników historycznych,
 • odniesienie wyniku wyceny do uwarunkowań zewnętrznych.
Zadaj pytanie