Jednym z obszarów naszej działalności są usługi związane z wycenami przedsiębiorstw oraz ich składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych, instrumentów finansowych czy portfeli wierzytelności. 

Określenie wartości godziwej przedsiębiorstwa stanowi dla właściciela kluczową informację z uwagi na przyszłe plany rozwojowe. W zależności od potrzeb wycenie podlegać może całe przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część lub poszczególne składniki majątku. 

W zakresie naszych kompetencji znajdują się wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z MSSF 3 na potrzeby rozliczenia połączenia i przejęcia powinna zostać określona wartość możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. Wycenie podlegają zarówno ujęte w bilansie jak i nieujawnione w bilansie aktywa niematerialne, w tym:

  • marki i znaki towarowe,
  • umowy i relacje z klientami,
  • wynalazki i patenty,
  • programy komputerowe,
  • domeny internetowe.

Nasi specjaliści dokonują również wycen instrumentów finansowych. Do najczęściej stosowanych przez przedsiębiorstwa instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu ryzyka należą: swapy, opcje, kontrakty terminowe.
 
Dla funduszy inwestycyjnych świadczymy kompleksową usługę ustalenia wartości rynkowej aktywów funduszu, umożliwiającą oszacowanie wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych.

Wśród usług z zakresu wycen oferujemy również określenie wartości godziwej portfeli wierzytelności. Na podstawie oszacowanej wartości godziwej wierzytelności może zostać ustalona cena ich sprzedaży, wartość zabezpieczenia emisji obligacji czy też dokonana korekta wartości księgowej posiadanych wierzytelności. 

Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym, w sporządzanych wycenach wykorzystujemy najbardziej aktualne osiągnięcia z zakresu inżynierii finansowej oraz tworzymy autorskie modele finansowe, zaprojektowane zgodnie ze specyfiką indywidualnych projektów.

Proces wyceny

Ogólny proces przeprowadzania wyceny można podzielić na następujące etapy:

  • identyfikacja celu i przedmiotu wyceny, ustalenie metody wyceny oraz opracowanie harmonogramu prac,
  • zebranie danych na podstawie przygotowanego zapotrzebowania informacyjnego,
  • analiza uzyskanych danych oraz czynników wpływających na wartość godziwą przedmiotu wyceny,
  • sporządzenie wyceny,
  • prezentacja wyników i przekazanie raportu.

Na pierwszym etapie współpracy określamy cel oraz przedmiot prac, by odpowiednio dobrać adekwatną metodę oraz ustalić zakres informacji niezbędnych do przygotowania rzetelnej wyceny. Po zapoznaniu się ze specyfiką przedmiotu wyceny, na podstawie analizy otrzymanych danych oraz czynników wpływających na jego wartość dokonujemy wyceny zgodnie z ustaloną metodą. W kolejnym etapie wyniki prac prezentowane są Klientowi. Rezultatem działań jest przekazanie finalnego raportu.

 

Zadaj pytanie