Piotr Kucharczyk i Jakub Nowak na konferencji „Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych”

21 czerwca 2016

4 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 4 maja 2016 poz. 615), która implementuje dyrektywy AIFMD oraz UCITS V. Implementacja ustawy oznacza szereg krytycznych zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych w Polsce. Dwóch menedżerów z CMT Advisory jest obecnych na konferencji, aktywnie śledząc zmiany legislacyjne.

Dyrektywa ma na celu stworzenie nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dzięki temu ryzyko generowane przez te podmioty dla inwestorów, kontrahentów oraz dla stabilności całego rynku finansowego i jego uczestników ma być lepiej nadzorowane i zarządzane. Za alternatywne fundusze inwestycyjne w Polsce uznane zostały: specjalistyczne fundusze otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone dotychczas i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a także spółki kapitałowe oraz komandytowe i komandytowo-akcyjne, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Zmiany te wpływają na funkcjonowanie podmiotów, które dotychczas nie podlegały nadzorowi KNF – jak fundusze Venture Capital. Wszystkie podmioty, które obejmuje nowela ustawowa będą miały zwiększone obowiązki dotyczące sposobu funkcjonowania, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem i raportowania.

CMT Advisory, jako podmiot specjalizujący się w przeprowadzaniu okresowych wycen aktywów netto funduszy, zwraca uwagę na zmieniające się w tym obszarze przepisy: ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza w art. 36a wymóg przeprowadzania wycen przez niezależne kapitałowo i osobowo zewnętrzne podmioty wyceniające, które cechuje profesjonalizm i obiektywizm. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają sześć miesięcy na wdrożenie nowych przepisów:

Art. 36a.

1. Czynności wyceny aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeprowadza:

1) towarzystwo będące organem funduszu, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracownika;

2) zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez fundusz, niezależny od funduszu, towarzystwa, zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.

2. Przez niezależność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć brak bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.

Konferencja odbywa się w Hotelu Marriott i jest organizowana przez Kancelarię CSW Więckowska i Partnerzy, Akademię Compliance oraz Reino Partners. Wśród prelegentów listowani są: Tomasz Buczak (Radca prawny, Partner w CSW), Justyna Czekaj (Adwokat, RKKW), Tomasz Grygorczuk (Radca prawny, Hogan Lovells), Barbara Nowakowska (Dyrektor Zarządzająca, PSIK), Radosław Świątkowski (Partner Zarządzajacy, Reino Partners) i Artur Zapała (Radca prawny, Partner w SPCG).