Programy motywacyjne dla członków kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników

18 listopada 2020

W ostatnim czasie dostrzegamy wśród spółek giełdowych zwiększone zainteresowanie programami motywacyjnymi skierowanymi do członków kadry zarządczej oraz pozostałych kluczowych pracowników.

Najpopularniejszym programem motywacyjnym są opcje menedżerskie, tzw. opcje na akcje, które łączą interesy akcjonariuszy z interesem pracowników. Programy motywacyjne służą wypracowaniu przejrzystego systemu wynagradzania kluczowych pracowników za ich wkład w wyniki finansowe i budowę wartości spółki.

Programy motywacyjne a MSSF 2

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 2) wycena programów motywacyjnych odbywa się na datę przyznania, a ich wartość godziwa powinna być ujmowana w księgach rachunkowych spółki przez okres nabywania uprawnień.

Ponadto zgodnie z MSSF 2 modele wyceny opcji powinny uwzględniać przynajmniej następujące czynniki:

  • cenę wykonania (realizacji) opcji,
  • czas trwania (życia) opcji,
  • bieżącą cenę akcji bazowych,
  • oczekiwaną zmienność ceny akcji,
  • oczekiwane dywidendy z akcji (jeśli ich uwzględnienie jest wskazane),
  • stopę procentową wolną od ryzyka w okresie trwania opcji.

Zespół CMT posiada doświadczenie przy sporządzaniu wycen programów motywacyjnych dla spółek publicznych. Pomagamy zidentyfikować kluczowe warunki programu i sprawnie przygotować niezbędną dokumentację zgodnie z najwyższymi standardami.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi usługami, jakie świadczymy zakresie finansów przedsiębiorstw, w tym wycen i opinii.