Propozycje dla przedsiębiorców w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

17 marca 2020

Po wczorajszej wideokonferencji Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami przedsiębiorców i organizacji pracodawców na temat rozwiązań, które mają zabezpieczyć gospodarkę przed skutkami pandemii, Rada Ministrów ma przedstawić założenia tzw. Pakietu osłonowego. Wśród propozycji, które finalnie mają zostać opublikowane w dniu dzisiejszym, pojawiały się dotąd postulaty, które mają wesprzeć firmy w utrzymaniu bieżącej płynności. Wśród pomysłów, które zostały do tej pory ujawnione, wymienić można rozwiązania takie jak:

 • przesunięcia wejścia w życie z 01.04. 2020 r. na 01.07.2020 r. nowego JPK,
 • ułatwienia w split payment,
 • przesunięcia z 01.04.2020 r. na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • wcześniejsze zwroty VAT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zniesienia opłaty prolongacyjnej,
 • zmiany schematu pomocy publicznej, rozszerzenia dla MŚP i dużych firm,
 • odliczenia „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku można będzie odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat,
 • wsparcia gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów od BGK,
 • rozszerzenie ram udzielania pomocy de minimis,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów  – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Jak widać, powyższe propozycje nie są jednoznaczne, a stanowią jedynie ogólne kierunki. Pozostaje nam oczekiwać na konkrety ze strony rządu, jednak w kontekście odwołania dzisiejszej rady gabinetowej z uwagi na pierwsze zarażenie wśród ministrów, pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście uda w krótkim czasie doprecyzować powyższe działania.

 

Rozwiązania dla przedsiębiorców istniejące obecnie

Pamiętajmy, że niezależnie od propozycji zawartych w ramach tzw. Pakietu osłonowego do dyspozycji przedsiębiorców są rozwiązania, które zawarte są w obowiązujących dzisiaj przepisach. Rząd zapowiedział, że w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa łatwiej będzie skorzystać z mechanizmów takich jak:

Umorzenie zaległości podatkowej

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może umorzyć:

 • zaległości podatkowe (w całości lub w części),
 • odsetki za zwłokę (w całości lub w części),
 • opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej.

W przypadku umorzenia całej zaległości, odsetki zostaną też umorzone. W przypadku częściowego umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę urząd umorzy w odpowiedniej proporcji.

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może odroczyć:

 • termin zapłaty podatku,
 • termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Rozłożenie na raty należności podatkowych

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może rozłożyć na raty:

 • zapłatę podatku,
 • zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Jeśli z uzasadnionych powodów firma ma problemy z regulowaniem należności z tytułu składek, można złożyć w ZUS wniosek o:

 • odroczenie terminu płatności składek,
 • układ ratalny,
 • umorzenie należności.

Pomoc dla firm może napłynąć również ze strony banków – zarówno tych komercyjnych, jak i centralnego. Związek Banków Polskich już wczoraj opublikował propozycję ułatwień w tzw. wakacjach kredytowych, polegających na zamrożeniu rat, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Banki, które w swoich grupach posiadają również spółki leasingowe i faktoringowe zapowiadają rozszerzenie tych ułatwień również na inne produkty dla przedsiębiorców. W międzyczasie oczekujemy na decyzję RPP w sprawie postulowanego przez Prezesa NBP cięcia stóp procentowych. Po wczorajszej gwałtownej obniżce stóp w Stanach Zjednoczonych, scenariusz ten w Polsce wydaje się również bardzo realny.

Będziemy na bieżąco monitorować i informować o nowych rozwiązaniach pojawiających się w związku z pandemią. Gdyby chcieli Państwo porozmawiać o bieżących propozycjach i możliwościach z nich skorzystania, pozostajemy do dyspozycji:
dr Przemysław Grobelny, CFA +48 506 743 788
dr hab. Maciej Stradomski prof. UEP +48 509 401 205

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn