X

Reorganizacje i restrukturyzacje przedsiębiorstw

W zależności od fazy cyklu życia, koniunktury gospodarczej czy innych zmian w otoczeniu, przedsiębiorstwa napotykają na bariery i wyzwania ograniczające optymalne tempo rozwoju. W niektórych przypadkach sytuacja z roku na rok pogarsza się, spada zyskowność i płynność finansowa.

Sprawdź także:

Odpowiedzialność zarządu i sytuacja finansowa spółki w dobie koronawirusa. Minimalizacja negatywnych skutków i wpływu koronawirusa na kondycję przedsiębiorstwa.

Negatywne symptomy w działalności przedsiębiorstwa wymagają podjęcia kompleksowych i szybkich zmian w ramach prowadzonej działalności, modelu biznesowego, generowanych przepływów pieniężnych, a także struktury aktywów i pasywów. Skuteczność wymaga działania w sposób natychmiastowy, przy zachowaniu stabilności funkcjonowania organizacji.

Bliska współpraca CMT z właścicielami i zarządami przedsiębiorstw pozwala na wypracowanie trafnych oraz efektywnych rozwiązań, pozwalających na poprawę rezultatów prowadzonej działalności i kondycji firmy zarówno w okresie krótkim, jak i perspektywie kilkuletniej.

W sensie pozytywnym proces restrukturyzacji polega na budowaniu wartości przedsiębiorstwa poprzez poprawę jego efektywności gospodarowania.

Podejmowane działania dotyczą działalności operacyjnej, finansowej oraz wymiaru strategicznego.

 

ZAKRES USŁUG

W ramach kompleksowego wsparcia zarządów i właścicieli w restrukturyzacji oferujemy takie usługi jak:

 • analiza biznesowa i finansowa,
 • identyfikacja kluczowych nośników wartości i problemów z ich wykorzystaniem,
 • rozpoznanie aktywów nieoperacyjnych i zasobów przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej oraz jego właścicieli,
 • ocena kluczowych kontraktów finansowych,
 • planowanie i modelowanie finansowe, przygotowanie bazowego modelu restrukturyzacyjnego,
 • identyfikacja luki finansowej, określenie momentu i przesłanek ewentualnej utraty płynności,
 • określenie możliwości i wariantów restrukturyzacji pod kątem biznesowym i finansowym,
 • wsparcie Zarządu w kontaktach z kluczowymi interesariuszami (banki, właściciele etc.),
 • wdrażanie i aktualizowanie programu restrukturyzacji,
 • monitoring i nadzór wykonania programu (zarówno wewnętrzny jak i na potrzeby komunikacji z wierzycielami),
 • przeprowadzenie wszystkich czynności restrukturyzacyjnych w sensie finansowym (wyceny, opinie, wniesienia aktywów, wniesienia ZCP i przedsiębiorstw, podziały, połączenia, przekształcenia, konwersje wierzytelności, podwyższenia kapitału etc.),
 • pozyskiwanie finansowania (instytucje finansowe, inwestorzy),
 • refinansowanie aktywów,
 • sprzedaż aktywów, przedsiębiorstwa, ZCP – doradztwo transakcyjne.

 

POŁĄCZENIA

Nasza oferta usług doradczych obejmuje kompleksową obsługę procesu połączenia jednostek gospodarczych.

Połączenie spółek może być dokonane na jeden z dwóch sposobów:

 • Poprzez przeniesienie całego majątku jednej spółki na rzecz majątku spółki przejmującej – łączenie przez przejęcie. W wyniku danej operacji jedna spółka przestaje istnieć.
 • Poprzez zawiązanie nowej spółki i wniesienie majątku obu spółek do nowo powstałego podmiotu – łączenie przez zawiązanie nowej spółki. W wyniku operacji dwie spółki przestają istnieć, a powstaje jeden nowy podmiot.

W ramach usług dotyczących połączenia podmiotu specjaliści CMT Advisory współpracują z renomowanymi kancelariami prawnymi, zapewniając tym samym kompleksową obsługę procesów połączeń.

 

PODZIAŁ

Operacją przeciwną do łączenia spółek jest podział.

Podział spółki kapitałowej może być dokonany w następujący sposób:

 • Poprzez przeniesienie dzielonej części spółki na inny podmiot lub podmioty w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej część majątku, które obejmą właściciele spółki dzielonej – podział przez przejęcie.
 • Poprzez zawiązanie nowych spółek na które przechodzi majątek spółki dzielonej w zamian za udziały lub akcje nowych spółek – podział przez zawiązanie nowych spółek.
 • Poprzez przeniesienie majątku na spółkę istniejącą oraz nowo zawiązaną spółkę lub spółki – podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki.
 • Przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na nowo zawiązaną spółkę – podział przez wydzielenie.

Wspólnie z Państwem jesteśmy w stanie przeanalizować obecną sytuację przedsiębiorstwa oraz zarekomendować optymalny scenariusz podziału jednostki.

W ramach usług dotyczących podziału podmiotu specjaliści CMT Advisory współpracują z renomowanymi kancelariami prawnymi, zapewniając tym samym kompleksową obsługę procesów podziałów.

 

APORTY

Elementem procesu reorganizacji może być również wydzielenie całości bądź określonych części przedsiębiorstwa i wnoszenie ich jako wkładu niepieniężnego do innych podmiotów. Aport jest również powszechnie wykorzystywanym sposobem zasilania nowych podmiotów w składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Osiągnięcie zamierzonych celów racjonalizacyjnych wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia kompleksowej analizy uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niezbędnym etapem jest identyfikacja działań mających podstawowy i strategiczny charakter.

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) ma na celu zmianę lub dostosowanie modelu funkcjonowania organizacji poprzez wyodrębnienie majątku materialnego i niematerialnego, umów handlowych, umów o pracę, rozrachunków i innych niezbędnych składników zdefiniowanych w procesie opracowywania koncepcji wydzielenia.

 

PRZEKSZTAŁCENIA

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę procesu zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa z procedurą wyznaczoną przez zapisy Kodeksu Spółek Handlowych lub w wyniku innych dopuszczalnych prawem form.

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz biegłymi rewidentami, zapewniając kompleksową obsługę procesów. Posiadane doświadczenie w prowadzeniu procesów przekształceń zapewnia szybką i sprawną realizację projektu, a relacje z naszymi partnerami pozwalają na optymalizację przebiegu przekształcenia – sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników, zbadanie planu przekształcenia przez biegłego etc.

Oferta CMT Advisory obejmuje między innymi:

 • przekształcenie jednoosobowej działalności na spółkę kapitałową,
 • przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową,
 • przekształcenie mające na celu zoptymalizowanie działalności spółki, obejmujące formy prawne spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej,
 • przekształcenia spółki kapitałowej w osobową,
 • przekształcenia z wykorzystaniem form aportów,
 • optymalizację działań zmierzających do zbudowania pożądanej struktury docelowej – pod względem czasu i kosztów.

 

RESTRUKTURYZACJE GRUP KAPITAŁOWYCH

Doświadczenie CMT Advisory obejmuje kompleksowe restrukturyzacje grup kapitałowych. W ramach tego rodzaju działań występować mogą różne elementy reorganizacyjne, takie jak łączenie i podział spółek wchodzących w skład grupy czy wydzielanie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Proces restrukturyzacji grupy kapitałowej wymaga gruntownego poznania sytuacji finansowej, prawnej i podatkowej grupy.

CMT Advisory dostarcza rozwiązania, które ułatwiają właścicielom zarządzanie posiadanymi spółkami, zapewniają przejrzystość i transparentność grupy oraz pozwalają efektywniej wykorzystywać zasoby dostępne w ramach grupy.

Oferowane przez nas usługi w zakresie reorganizacji grup kapitałowych obejmują również przegląd opcji strategicznych i wyrażenie rekomendacji w zakresie sprzedaży określonych elementów grupy.

 

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE DO SUKCESJI LUB TRANSAKCJI

Efektywne przeprowadzenie kompleksowego procesu, jakim jest sprzedaż przedsiębiorstwa lub przekazanie zarządzania młodszemu pokoleniu w ramach sukcesji, wymaga gruntownego przygotowania. Powodzenie tego rodzaju przedsięwzięć w istotnym stopniu uzależnione jest od zidentyfikowania na wczesnym etapie potencjalnych obszarów ryzyka. Nieświadomość występowania lub niewłaściwe zarządzanie tymi obszarami w procesie reorganizacji może spowodować niepowodzenie całego projektu.

Reorganizacja służąca przygotowaniu przedsiębiorstwa do sukcesji lub transakcji może obejmować takie obszary, jak połączenie wybranych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, wydzielenie kluczowych aktywów do dedykowanego podmiotu, wyselekcjonowanie aktywów nieoperacyjnych wyłączonych z procesu, przekształcenie czy skupienie kluczowych ryzyk w ramach wybranego podmiotu. Działania te ukierunkowane są na usprawnienie procesu na kolejnych etapach, zwiększenie wartości grupy kapitałowej oraz eliminowanie potencjalnych ryzyk mogących rzutować na możliwość realizacji przedsięwzięcia.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

tel.: 61 855 30 10
mail: biuro@cmt-advisory.pl