Altus TFI planuje debiut na GPW oraz przejęcie innego TFI

Altus TFI, jeden z największych i niezależnych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, zainteresowany jest nabyciem innego TFI w kraju. Wśród potencjalnych celów transakcyjnych wymienia się BPH TFI, Skarbiec TFI oraz KBC TFI.

Obecnie Altus TFI jest na etapie pozyskiwania kapitału na planowaną akwizycję. W tym celu zamierza przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną. Proces rozpoczął się 12 czerwca przez określenie ceny maksymalnej, zaś od 13 do 25 czerwca zaplanowane jest budowanie księgi popytu. Towarzystwo szacuje, iż w ramach tej oferty pozyska od inwestorów około 200 mln zł.

Pomimo nie najlepszej sytuacji dla przeprowadzania debiutów na GPW w Warszawie, Altus TFI oferuje dodatkową zachętę dla inwestorów w postaci polityki dywidendowej, która zakłada wypłatę zysków w wysokości od 75 do 100%. Warto również przytoczyć, iż corocznie 10% osiągniętego dodatniego wyniku finansowego będzie przeznaczone na cele charytatywne. Towarzystwo określa dodatkowo w opublikowanym prospekcie emisyjnym, iż w sytuacji, gdy zaplanowane działania akwizycyjne nie zostaną zrealizowane do końca III kwartału 2015, wówczas spółka dokona skupu oraz umorzenia akcji własnych po cenie emisyjnej, która zostanie dodatkowo powiększona o trzymiesięczny WIBOR. Klauzula ta stanowi dodatkową zachętę dla potencjalnych inwestorów, ponieważ zapewnia im gwarancję zainwestowanego kapitału wraz z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie.

Czy uda się plan przejęcia oraz pozyskania kapitału z rynku kapitałowego? Analitycy są przekonani, że tak, pomimo dwóch istotnych zagrożeń. Po pierwsze w przypadku emisji akcji po prostu może zabraknąć chętnych. Uzasadnieniem tego jest brak wpływu nowych środków do TFI oraz problemy płynnościowe funduszy emerytalnych. Drugim aspektem jest natomiast możliwość wyrażenia negatywnej opinii przez KNF, jednak w przypadku Altusa TFI to ryzyko może mieć mniejsze znaczenie, ponieważ ponad 5% pakietu akcji z IPO ma prawdopodobnie nabyć duża instytucja. W konsekwencji ma to wzmocnić wizerunek Altusa w oczach nadzoru.