Czy Ciech S.A. zostanie włączony do portfela Kulczyk Investments?

Jedną z największych polskich spółek, Ciech S.A., jest zainteresowany poznański inwestor Jan Kulczyk. Dzięki reorganizacji Spółki w ramach swojej grupy kapitałowej, osiągniętym efektom synergii chce zbudować jednego z globalnych liderów branży chemicznej.

Spółka KI Chemistry s.à.r.l. (należąca do Kulczyk Investments) złożyła wezwanie na akcje Ciecha już 5 marca 2014 roku. Termin wezwania na akcje został wydłużony do 30 maja 2014 roku (początkowy termin upłynął 25 kwietnia br.) ze względu na brak spełnienia warunków wezwania. Transakcja zostanie zrealizowana tylko w przypadku przejęcia pakietu kontrolnego (przynajmniej 60% kapitału Ciechu). W przypadku dalszego braku odpowiedzi ze strony akcjonariuszy, termin ma zostać ponownie przedłużony do 23 lipca 2014 roku. Ponadto inwestor czeka na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przy każdej transakcji kapitałowej powstaje pytanie o rzetelną wycenę przedsiębiorstwa oraz znalezienie kompromisu pomiędzy stroną kupującą i sprzedającą. Cena na wezwaniu została ustalona na poziomie 29,50 zł za 1 akcję. Ostatni raz rynkowa cena akcji Ciecha była poniżej tej wartości w połowie listopada 2013 roku. Pozostali potencjalni zainteresowani (Michał Sołowow, Zbigniew Jakubas) uważają, że oferta jest atrakcyjna dla sprzedającego i nie mają zamiaru ogłaszać kontrwezwania. Rekomendacje domów maklerskich od początku bieżącego roku kształtują się na bardzo różnych poziomach tj. od 25,40 zł (z 12.02.2014 roku) do 38,9 zł (z 17.01.2014 roku). Natomiast inny dom maklerski wyznaczył docelową cenę akcji Ciecha na poziomie 37,00 zł (31.03.2014 roku). Zarząd Ciech S.A. uznał, że cena wyznaczona na wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki, na akcje której zostało ogłoszone wezwanie, ma obowiązek przekazać do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania wraz z argumentacją. Zarząd powinien przede wszystkim wyrazić swoją opinię odnośnie oferowanej ceny (czy odpowiada ona wartości godziwej) i/lub wpływu na interes spółki (zatrudnienie, plany strategiczne). W związku z tym Zarządy Spółek często korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych, które przygotowują dla nich Fairness Opinion, obejmującą badanie i analizę najistotniejszych czynników determinujących warunki planowanej transakcji. Dzięki temu akcjonariusze uzyskują rzetelną i obiektywną opinię w zakresie racjonalności ogłoszonego wezwania.

Obecnie największym akcjonariuszem Ciecha jest Skarb Państwa posiadający 38,72% akcji. Ponadto ING OFE posiada 7,59% akcji a OFE PZU Złota Jesień 5,95% akcji. Prawdopodobnie oczekiwania obecnych akcjonariuszy Ciecha co do ceny sprzedaży mogą być wyższe niż wyznaczona na wezwaniu cena. Jednak w związku z brakiem konkurencyjnej oferty podniesienie ceny jest mało prawdopodobne. Rynek czeka na decyzję akcjonariuszy.