Grupa Lotos zdecydowała o emisji 55 mln akcji z prawem poboru

15 września 2014 Zespół CMT Advisory Komentarze

Dnia 8 września 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Grupy Lotos S.A. zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru ustanowionym na 18 listopada 2014 r.

„Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty („zł”) oraz nie wyższą niż 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) zł do kwoty nie niższej niż 129.873.363 (sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) zł oraz nie wyższej niż 184.873.362 (sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 55.000.000 (pięćdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda („Akcje Nowej Emisji”).”

Emisja akcji jest skierowana do dotychczasowym akcjonariuszy Grupy Lotos.

Zgodnie z warunkami rozwiązującymi, które wynikają z postanowień dokumentu „Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce” z dnia 6 lutego 2007 roku emisja nie dojdzie do skutku, jeżeli Skarb Państwa nie obejmie odpowiedniej liczby akcji. Jak zapewnia Mariusz Machajewski – wiceprezes zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS S.A. – „nie ma obawy o kontrolę nad Grupą i nie powinno jej być w przyszłości”.

Wcześniej Grupa poinformowała, iż oczekiwane wpływy z emisji wynoszą ok. 1 mld zł. Pozyskane środki finansowe Grupa Lotos zamierza przeznaczyć na projekty inwestycyjne związane ze zwiększeniem kompleksowości rafinerii, instalację koksowania (DCU), zwiększeniem ekspozycji na własne wydobycie węglowodorów oraz zagospodarowaniem złóż gazowych B4/B6.

Poprzez zwiększenie kompleksowości rafinerii w Gdańsku Grupa Lotos zamierza doprowadzić do wzrostu uzyskiwanych marż rafineryjnych, osiągnięcia przewagi konkurencyjnej względem innych podmiotów z sektora oraz poprawienia zyskowność prowadzonej działalności. Natomiast poprzez zwiększenie własnego wydobycia węglowodorów spółka liczy na osiągnięcie dodatkowej marży wydobywczej oraz pogłębienie integracji pionowej grupy kapitałowej spółki, poprawiając jej odporność na zmienność otoczenia makroekonomicznego.

Wśród ekonomicznych uzasadnień pozyskania środków finansowych poprzez emisję akcji Grupa Lotos wymienia brak akceptacji banków dalszego zwiększania zadłużenia z bieżących poziomów. Zgodnie z danymi z 31 marca 2014 roku dług netto spółki wynosił 6 mln zł, natomiast wskaźnik zadłużenia (dług netto/kapitał) wyniósł 66%.

Strategia Grupy Lotos na najbliższe lata zakłada: zwiększenie znaczenia działań w segmencie wydobywczym, akwizycje i wzrost organiczny w regionach, gdzie Grupa Lotos ma przewagę konkurencyjną oraz zwiększenie sprawności operacyjnej i wiedzy technicznej.

Dziś Grupa Lotos może pochwalić się 34% udziałem w krajowym hurtowym rynku paliw (dane na 31 marca 2014 r.), ponad 400 stacjami paliw w Polsce, dającym 9,2% udział w rynku (dane na 31 marca 2014 r.) oraz marką „LOTOS” o wartości ponad 1 mln zł (wg Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, Rzeczpospolita, grudzień 2013).