Materia cen transferowych najbardziej problematycznym obszarem podatkowym

Taką konstatację potwierdza badanie przeprowadzone przez firmę doradczą KPMG w przedmiocie polskiego systemu podatkowego wśród uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

Mianowicie, aż  96 % ankietowanych  dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych  zagadnienie cen transferowych postrzega jako problematyczne, z tego 33% jako bardzo problematyczne.

W tym miejscu należy wskazać, że wprawdzie przepisy o cenach transferowych wprowadzono do polskiego systemu podatkowego już kilkanaście lat temu, jednakże od 2017 r. na podatników nałożono szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że obecnie to podatnik musi udowodnić rynkowość ustalonych warunków dla transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. W konsekwencji sprostanie nowym obowiązkom będzie wymagało zaangażowania dodatkowych zasobów (personel, czas). Zdaniem 67% ankietowanych, w zakresie cen transferowych, konieczna wręcz będzie  współpraca z zawodowym doradcą.

Podkreślić również trzeba, że ceny transferowe od 2016 r. są priorytetem kontrolnym służb skarbowych. Ilość i jakość kontroli w tym obszarze wzrasta. Dodatkowo od 1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolerzy będą mogli m.in. wszcząć kontrolę bez wcześniejszego zawiadomienia podatnika. Zatem podatnik nie będzie już dysponował  czasem  na przygotowanie się do kontroli. Dla przypomnienia – obecnie wszczęcie kontroli następuje po upływie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Podatnicy będą musieli więc zmierzyć się z nowymi, bardziej restrykcyjnymi zasadami kontroli celno-skarbowych. W opinii 72% ankietowanych „nowe” kontrole będą większym wyzwaniem dla podatnika aniżeli kontrole przeprowadzane obecnie.

Źródło: https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2017/02/raport-polski-system-podatkowy-wedlug-uczestnikow-vii-kongresu-podatkow-i-rachunkowosci-kpmg.html