Oczekiwana konsolidacja sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Po zwiększeniu wymogów kapitałowych wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) i zrównania ich z warunkami stawianymi przed bankami komercyjnymi, większość SKOK wymaga restrukturyzacji w celu zwiększenia kapitałów własnych do ustawowego poziomu. Według danych KNF w 44 z 55 funkcjonujących kas rozpoczęto proces naprawczy, w trzech kasach został ustanowiony komisarz, a postępowanie o ustanowienie komisarza trwa wobec 22 kas.

Jednym z sugerowanych przez regulatora rozwiązań, które może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej kas, jest połączenie z bankami komercyjnymi. Według Rafała Matusiaka – prezesa Kasy Krajowej SKOK konsolidacja powinna nastąpić wewnątrz sektora SKOK. Zachętą dla podmiotów przejmujących SKOK ma być wprowadzone przez resort finansów zwolnienie z podatku dochodowego finansowego wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.