Ożywienie w wezwaniach na GPW

Ogłoszone w dniu wczorajszym (10 marca 2014 roku) wezwanie do zapisów na sprzedaż akcji spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przez PU „Utech” Sp. z o.o. oraz Energoutech 2 Sp. z o.o. jest trzecim wezwaniem na warszawskim parkiecie w ciągu zaledwie dwóch tygodni. W ostatnim czasie inwestorów na GPW wzywano ponadto do sprzedaży akcji Global City Holdings N.V. oraz Ciech S.A.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zarząd w sytuacji wezwania do sprzedaży akcji zarządzanej przez niego spółki, ma obowiązek przekazać do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego stanowiska. Zarząd powinien przede wszystkim wyrazić swoją opinię odnośnie oferowanej ceny (czy odpowiada ona wartości godziwej) i/lub wpływu na interes spółki (w tym na elementy takie jak: zatrudnienie czy plany strategiczne).

W celu uczynienia zadość ustawowemu obowiązkowi, lecz również w celu zadbania o interes akcjonariuszy, Zarząd spółki może skorzystać z pomocy firmy doradczej, przez zlecenie sporządzenia Fairness Opinion. Fairness Opinion obejmuje badanie i analizę najistotniejszych czynników determinujących warunki transakcji bądź innych realizowanych procesów kapitałowych. Zakres wydanej przez niezależny podmiot opinii, wykracza poza samą ocenę atrakcyjności ceny oferowanej w wezwaniu, w związku z czym może stanowić cenne źródło informacji i wesprzeć w podjęciu decyzji obecnych akcjonariuszy spółki.