Październik ostatnim miesiącem optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem S.K.A.

Do końca 2013 roku, zgodnie z przepisami podatkowymi, spółki komandytowo-akcyjne (S.K.A.) nie były podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami natomiast byli wspólnicy S.K.A. Przepisy były interpretowane w sposób bardzo korzystny dla podatników – akcjonariusz S.K.A. miał obowiązek zapłacenia podatku dochodowego w momencie wypłacenia ze spółki dywidendy, co pozytywnie wpływało na zmniejszenie obciążeń podatkowych. W konsekwencji, jeśli ze spółki nie wypłacano dywidendy, efektywnie obciążenia podatkowe w PIT i CIT nie były ponoszone przez nikogo. Umożliwiało to odroczenie lub nawet wyeliminowanie opodatkowania w sposób całkowity.

Przepisy przejściowe dla S.K.A. zawarte w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią, że S.K.A., której rok obrotowy kończy się po dniu 31 grudnia 2013, stosować może dotychczasowe zasady opodatkowania aż do zakończenia swojego roku obrotowego. Odpowiednio dobierając rok obrotowy – wydłużając go do okresu 23 miesięcy – S.K.A. może nie być podatnikiem CIT nawet do 31 października 2015 roku. Zyski, które przypadają na akcjonariuszy nie będą natomiast opodatkowane póki nie zostaną wypłacone jako dywidenda.

Korzystne warunki opodatkowania S.K.A., pozwalające na zmniejszenie obciążeń podatkowych, dotyczą jedynie tych spółek, które były założone jeszcze w 2013 roku i odpowiednio zmieniły swój rok obrotowy, a dodatkowo zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 roku. Aktualnie nie istnieje już możliwość założenia S.K.A., która mogłaby skorzystać z tak korzystnych zasad opodatkowania, w celu dokonania optymalizacji podatkowej. Wciąż jednak takie spółki dostępne są na rynku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że możliwość przedłużenia korzystnych dla S.K.A. zasad opodatkowania nie obejmowała spółek już istniejących, których rok obrotowy pokrywał się pierwotnie z rokiem kalendarzowym. Dokonanie zmiany roku obrotowego w ciągu 2013 roku nie przynosiło efektu w postaci wydłużenia korzystnych zasad opodatkowania, gdyż zastosowanie zmienionego roku obrotowego wymaga zakończenia obecnie trwającego. Zatem rozwiązaniem w 2013 roku było założenie nowej S.K.A. i wydłużenie jej roku obrotowego do 23 miesięcy. Taki zabieg pozwolił na przedłużenie roku obrotowego nawet do października 2015 roku.

Po okresie wakacji podatkowych spółki staną się podatnikiem CIT, lecz ich dotychczasowe zyski nie będą podlegały opodatkowaniu. Opodatkowanie tych zysków może w ogóle nie wystąpić, pod warunkiem, że spółka nie wypłaci akcjonariuszom dywidendy. Spółka S.K.A. dysponująca środkami pieniężnymi może w takiej sytuacji wspierać w obrębie grupy powiązane spółki, pełniąc tym samy funkcję „banku” lub „skarbonki” grupy.

Jednocześnie w sytuacji, gdy spółka wypłaci zysk akcjonariuszom, konieczne jest pobranie 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zyski, które spółka wypracowała w okresie, gdy nie była jeszcze podatnikiem podatku dochodowego, nie będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

Warto zatem użyć S.K.A. nie tylko do prowadzenia bieżącej działalności, ale również przy planowanych transakcjach, umożliwiając tym samym podwyższenie wartości podatkowej aktywów przed ich sprzedażą, np. nieruchomości (których wartość rynkowa różni się in plus od ceny jej zakupu), czy znaków towarowych, (kiedy ich wartość podatkowa wynosi 0 zł).