Wartość rynkowa Netii a cena na wezwaniu

2 lipca 2014 roku Vectra S.A. (dostawca usług telekomunikacyjnych) ogłosiła wezwanie na 33% akcji spółki Netia po cenie 5,31 zł za akcję. Zaproponowana cena była o 4,0% wyższa niż cena z dnia poprzedzającego wezwanie. W dniu wezwania cena osiągnęła poziom 5,30 zł za akcję, a tydzień później – 5,39 zł za akcję, co oznacza, że przekroczyła poziom z wezwania o 5,5%. W ciągu roku cena Netii wzrosła o blisko 20%. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane w dniach od 23 lipca do 5 sierpnia 2014 roku. Powstaje pytanie czy Vectra zwiększy oferowaną cenę?

Zarówno Vectra jak i Netia działają na rynku telekomunikacyjnym. Rynek ten charakteryzuje się wysokim poziomem penetracji i silną konkurencją. Według danych UKE na koniec 2013 roku udział w rynku Netii wraz z jej spółkami zależnymi był większy niż udział w rynku Vectry. W latach 2014 – 2020 prognozowany jest wzrost usług dostępu do Internetu na średnim poziomie 4,91% rocznie przy spadku usług telefonicznych (stacjonarnych)na średnim poziomie -3,9%. rocznie (dane GMID).

Zarząd Netii nie opublikował jeszcze opinii o wartości godziwej spółki i wpływie transakcji na jej plany strategiczne, na które ma dwa tygodnie od wezwania zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W opinii tej Zarząd może posłużyć się Fairness Opinion, przygotowywaną przez firmę doradczą.

Aktywność członków kadry zarządzającej Netii na parkiecie giełdowym rozpoczęła się już przed wezwaniem, co mogło wzmocnić cenę akcji Netii dając pozytywny sygnał innym akcjonariuszom. Według informacji publikowanych na stronie Netii członek Zarządu nabył 15,6 tys. akcji w dwóch transakcjach (30 czerwca i 1 lipca 2014 roku) po cenie 5,20 zł za akcję i 5,10 zł za akcję. W kolejnych dniach (od 2 do 4 lipca) zostały zrealizowane cztery transakcje zakupu przez członka Rady Nadzorczej łącznie 1 512,9 tys. akcji (4,3% wszystkich akcji) po cenie 5,07 zł, 5,25 zł, 5,30 zł, 5,31 zł. Akcjonariat Netii tworzą fundusze inwestycyjne: SISU CAPITAL LIMITED ze spółkami zależnymi (z udziałem na poziomie 12,74%), FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych(5,15%), otwarte fundusze emerytalne: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (9,56%), AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (8,82%), OFE PZU „Złota Jesień” (5,54%) oraz inne spółki takie jak: Mennica Polska Spółka Akcyjna (5,00%), Navicorp Trust Polska Sp. z o.o. S.K.A. (5,00%). Pozostałe 48,19% akcji stanowi free float. Od nich zależy czy transakcja zostanie zrealizowana.

Vectra poinformowała, że zakup akcji Netii ma charakter inwestycji finansowej, a nie strategicznej i nie jest planowane połączenie spółek. Jednak o tym będzie można przekonać się w przyszłości, jeśli wezwanie zostanie zrealizowane.