Zgoda KNF na fuzję Banku PKO BP oraz Nordea Bank Polska

Branża finansowa pod względem procesów fuzji i przejęć jest jedną z najaktywniejszych branż w Polsce. Kilka dni temu KNF potwierdził brak podstaw do wyrażenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO Bank Polski akcji Nordea Bank Polska. Wcześniej Komisja wydała już zgodę na nabycie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie działającego pod szyldem Nordea. Do 1 kwietnia 2014 r. Bank PKO BP planuje zakończyć transakcję. Odbędzie się to poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży 100% akcji banku Nordea. Następnie rozpocznie się długi proces integracji nabytych podmiotów (oprócz aktywów banku i towarzystwa ubezpieczeń Bank PKO BP nabywa również spółkę leasingowo-faktoringową – Nordea Finance).

Na jesień tego roku nowy właściciel planuje fuzje prawną, a na przełomie 2014 r. i 2015 r. realizowana będzie integracja poakwizycyjna w obszarze operacyjnym oraz IT. Łączenie tak dużych instytucji (Bank PKO BP wycenił aktywa grupy Nordea na 2,83 mld) wiąże się z ujednoliceniem wielu skomplikowanych procedur i zadań, stąd integracja jest procesem długotrwałym. Przypomnijmy, iż informacja o planowanej transakcji została przekazana do publicznej wiadomości w czerwcu 2013 r. Jednocześnie proces ten, abstrahując od pozytywnego odbioru planowanej transakcji przez inwestorów, może powodować stan niepewności wśród pracowników obu banków oraz ich kontrahentów. Tego typu wyzwania organizacyjne wymagają więc odpowiedniego planu komunikacji i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Potencjalne ryzyka braku takiego planu można zauważyć w opisywanym przypadku połączenia. Pracownicy Banku Nordea wyrażają publicznie swoje obawy związane z transakcją, spowodowane przede wszystkim brakiem informacji odnośnie przyszłości ich zatrudnienia. Obawy te mogłyby zostać zmniejszone przez ogłoszenie informacji o poziomie planowanych redukcji, bądź przesunięć stanowisk w obrębie grupy kapitałowej.

Strategia komunikacji w procesie integracji poakwizycyjnej pomogłaby ograniczyć ewentualne negatywne efekty połączenia zmniejszając potencjalne napięcia wśród pracowników oraz wykorzystać rozgłos medialny w celu promocji poszerzonego wachlarza usług finansowych świadczonych przez łączące się podmioty, a więc wesprzeć tworzenie wartości dodanej połączenia.