Zmiany organizacyjne w strukturze Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A.

Dnia 29 kwietnia 2014 roku zarząd spółki Colian Holding Spółka Akcyjna poinformował o zamiarze połączenia dwóch podmiotów zależnych od Spółki, tj. spółki Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku oraz Firmy Cukierniczej „Solidarność – Rok założenia 1952” Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Połączenie nastąpi 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (tj. FC „Solidarność – Rok założenia 1952” Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (tj. Colian sp. z o.o.) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem uproszczenia wynikającego z art. 503 KSH.

Kapitał zakładowy Colian Sp. z o.o. powiększy się do 871 156 000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez ustanowienie nowych 130 900 nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej: 65 450 000 złotych.

Z zamian za 1 udział spółki FC „Solidarność – Rok założenia 1952” Sp. z o.o. zostanie wydanych 4,675 udziałów spółki Colian Sp.z o.o., przy czym wartość udziałów obu spółek zostały ustalone w oparciu o poziom aktywów netto spółek wg stanu na dzień 1 marca 2014 r.

Jak informuje Prezes Zarządu Colian Holding S.A. celem zamierzonego połączenia jest realizacja przyjętej strategii integracji działalności prowadzonej obecnie w ramach spółek Colian Sp.z o.o. oraz FC „Solidarność – Rok założenia 1952” Sp.z o.o. Połączenie działalności pod jednym szyldem ma zapewnić pełną integrację FC Solidarność ze spółką Colian Sp. z o.o. oraz lepszą pozycję strategiczną w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. Spółka liczy również na optymalizację kosztów w procesach produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz sprzedażowych.