Podmioty zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zobowiązani są do sporządzania dokumentacji podatkowej.

Dokumentacja podatkowa jest jednym z narzędzi umożliwiających podatnikowi wykazanie, iż stosowane przez niego warunki w transakcjach z podmiotami powiązanymi ustalane są na zasadach rynkowych oraz chroni podmiot przed możliwością zastosowania przez organy kontroli stawki sankcyjnej w wysokości 50% doszacowanego dochodu.

Usługę tę dedykujemy podmiotom, które nie mają możliwości w ramach własnych struktur organizacyjnych wyodrębnić komórki do zarządzania ryzykiem cen transferowych lub które chcą przygotować się do samodzielnej pracy nad dokumentacjami na podstawie dokumentacji wzorcowych opracowanych przez firmę doradczą.

Celem niniejszych prac jest wywiązanie się przez podmiot i osoby zarządzające z obowiązków dokumentacyjnych oraz ograniczenie ryzyka zarówno dla podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za ich opracowanie.

 

Dokumentacje podatkowe zawierają elementy wskazane w art. 9a UPDOP:

  • określenie funkcji pełnionych przez strony transakcji,
  • wskazanie aktywów angażowanych przez podmioty biorące udział w transakcji,
  • analiz ryzyka ponoszonego przez strony transakcji,
  • określenie przewidywanych kosztów związanych z transakcją,
  • forma i termin zapłaty,
  • określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • opis metody i sposobu kalkulacji zysków,
  • określenie strategii gospodarczej i innych czynników, jeśli miały wpływ na ustalone warunki transakcji,
  • określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń o charakterze niematerialnym.