Pierwszym etapem prac związanych z wypełnieniem obowiązku dokumentacyjnego jest identyfikacja podmiotów powiązanych oraz transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Usługę tę dedykujemy podmiotom działającym w rozbudowanych grupach kapitałowych oraz realizujących liczne transakcje z podmiotami powiązanymi. O ile powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie w małych grupach kapitałowych są stosunkowo proste do zidentyfikowania, to pozostałe kategorie powiązań wymagają już dostępu do odpowiednich baz danych, wypełnienia oświadczeń przez poszczególne osoby, itp.

Po przygotowaniu listy podmiotów powiązanych, należy ustalić listę transakcji, dla których powstał obowiązek dokumentacyjny w latach objętych potencjalną kontrolą podatkową. Etap ten obejmuje analizę zapisów księgowych, umów handlowych, transakcji pozabilansowych, jak również umów wspólnych przedsięwzięć, umów spółek osobowych.

Przepisy dotyczące definicji powiązań, jak i transakcji nie są jednoznaczne oraz wymagają bieżącego dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów i podejścia organów kontroli.

Jako firma konsultingowa posiadamy, odpowiednie doświadczenie i narzędzia do świadczenie usług w zakresie identyfikacji powiązań i transakcji.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UPDOP, występuje kilka rodzajów powiązań: powiązania kapitałowe (pośrednie i bezpośrednie), osobowe, rodzinne, organizacyjne, majątkowe, wynikające ze stosunku pracy, etc.

 

Rezultatem przeprowadzonych prac jest raport prezentujący listę podmiotów powiązanych i transakcji, w przypadku których podatnik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej dokumentacji podatkowej.