Pierwszym etapem prac związanych z wypełnieniem obowiązku dokumentacyjnego jest identyfikacja podmiotów powiązanych oraz transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Usługę tę dedykujemy podmiotom działającym w rozbudowanych grupach kapitałowych oraz realizujących liczne transakcje z podmiotami powiązanymi. O ile powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie w małych grupach kapitałowych są stosunkowo proste do zidentyfikowania, to pozostałe kategorie powiązań wymagają już dostępu do odpowiednich baz danych, wypełnienia oświadczeń przez poszczególne osoby, itp.

Po przygotowaniu listy podmiotów powiązanych, należy ustalić listę transakcji, dla których powstał obowiązek dokumentacyjny w latach objętych potencjalną kontrolą podatkową. Etap ten obejmuje analizę zapisów księgowych, umów handlowych, transakcji pozabilansowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w podatkach dochodowych, szczególnego znaczenia dla identyfikacji powiązań nabiera wywieranie znaczącego wpływu. Znaczący wpływ może wynikać z relacji właścicielskich, zarządczych i kontrolnych. Ponadto znaczący wpływ może wywierać osoba fizyczna oraz może wynikać z powiązań o charakterze rodzinnym.

Rezultatem przeprowadzonych prac jest raport prezentujący listę podmiotów powiązanych i transakcji, w przypadku których podatnik jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej dokumentacji podatkowej.

Usługa realizowana jest dla wszystkich lat mogących podlegać potencjalnej kontroli, z zastosowaniem przepisów podatkowych właściwych dla danego okresu.