linkedin

Reorganizacje i restrukturyzacje przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych

W zależności od fazy cyklu życia, koniunktury gospodarczej czy innych zmian w otoczeniu, przedsiębiorstwa napotykają na bariery i wyzwania ograniczające optymalne tempo rozwoju. W niektórych przypadkach sytuacja z roku na rok pogarsza się, spada zyskowność i płynność finansowa.

 

Negatywne symptomy w działalności przedsiębiorstwa wymagają podjęcia kompleksowych i szybkich zmian w ramach prowadzonej działalności, modelu biznesowego, generowanych przepływów pieniężnych, a także struktury aktywów i pasywów. Skuteczność wymaga działania w sposób natychmiastowy, przy zachowaniu stabilności funkcjonowania organizacji.

Bliska współpraca CMT z właścicielami i zarządami przedsiębiorstw pozwala na wypracowanie trafnych oraz efektywnych rozwiązań, pozwalających na poprawę rezultatów prowadzonej działalności i kondycji firmy zarówno w okresie krótkim, jak i perspektywie kilkuletniej.

W sensie pozytywnym proces restrukturyzacji polega na budowaniu wartości przedsiębiorstwa poprzez poprawę jego efektywności gospodarowania.

Podejmowane działania dotyczą działalności operacyjnej, finansowej oraz wymiaru strategicznego.

Zakres usług

W ramach kompleksowego wsparcia zarządów i właścicieli w restrukturyzacji oferujemy takie usługi jak:

 • analiza biznesowa i finansowa,
 • identyfikacja kluczowych nośników wartości i problemów z ich wykorzystaniem,
 • rozpoznanie aktywów nieoperacyjnych i zasobów przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej oraz jego właścicieli,
 • ocena kluczowych kontraktów finansowych,
 • planowanie i modelowanie finansowe, przygotowanie bazowego modelu restrukturyzacyjnego,
 • identyfikacja luki finansowej, określenie momentu i przesłanek ewentualnej utraty płynności,
 • określenie możliwości i wariantów restrukturyzacji pod kątem biznesowym i finansowym,
 • wsparcie Zarządu w kontaktach z kluczowymi interesariuszami (banki, właściciele etc.),
 • wdrażanie i aktualizowanie programu restrukturyzacji,
 • monitoring i nadzór wykonania programu (zarówno wewnętrzny jak i na potrzeby komunikacji z wierzycielami),
 • przeprowadzenie wszystkich czynności restrukturyzacyjnych w sensie finansowym (wyceny, opinie, wniesienia aktywów, wniesienia ZCP i przedsiębiorstw, podziały, połączenia, przekształcenia, konwersje wierzytelności, podwyższenia kapitału etc.),
 • pozyskiwanie finansowania (instytucje finansowe, inwestorzy),
 • refinansowanie aktywów,
 • sprzedaż aktywów, przedsiębiorstwa, ZCP – doradztwo transakcyjne.

Połączenia

Nasza oferta usług doradczych obejmuje kompleksową obsługę procesu połączenia jednostek gospodarczych.

Połączenie spółek może być dokonane na jeden z dwóch sposobów:

 • Poprzez przeniesienie całego majątku jednej spółki na rzecz majątku spółki przejmującej - łączenie przez przejęcie. W wyniku danej operacji jedna spółka przestaje istnieć.
 • Poprzez zawiązanie nowej spółki i wniesienie majątku obu spółek do nowo powstałego podmiotu – łączenie przez zawiązanie nowej spółki. W wyniku operacji dwie spółki przestają istnieć, a powstaje jeden nowy podmiot.

W ramach usług dotyczących połączenia podmiotu specjaliści CMT Advisory współpracują z renomowanymi kancelariami prawnymi, zapewniając tym samym kompleksową obsługę procesów połączeń.

Podział

Operacją przeciwną do łączenia spółek jest podział.

Podział spółki kapitałowej może być dokonany w następujący sposób:

 • Poprzez przeniesienie dzielonej części spółki na inny podmiot lub podmioty w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej część majątku, które obejmą właściciele spółki dzielonej - podział przez przejęcie.
 • Poprzez zawiązanie nowych spółek na które przechodzi majątek spółki dzielonej w zamian za udziały lub akcje nowych spółek - podział przez zawiązanie nowych spółek.
 • Poprzez przeniesienie majątku na spółkę istniejącą oraz nowo zawiązaną spółkę lub spółki - podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki.
 • Przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na nowo zawiązaną spółkę – podział przez wydzielenie.

Wspólnie z Państwem jesteśmy w stanie przeanalizować obecną sytuację przedsiębiorstwa oraz zarekomendować optymalny scenariusz podziału jednostki.

W ramach usług dotyczących podziału podmiotu specjaliści CMT Advisory współpracują z renomowanymi kancelariami prawnymi, zapewniając tym samym kompleksową obsługę procesów podziałów.

 

Aporty

Elementem procesu reorganizacji może być również wydzielenie całości bądź określonych części przedsiębiorstwa i wnoszenie ich jako wkładu niepieniężnego do innych podmiotów. Aport jest również powszechnie wykorzystywanym sposobem zasilania nowych podmiotów w składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Osiągnięcie zamierzonych celów racjonalizacyjnych wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia kompleksowej analizy uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niezbędnym etapem jest identyfikacja działań mających podstawowy i strategiczny charakter.

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) ma na celu zmianę lub dostosowanie modelu funkcjonowania organizacji poprzez wyodrębnienie majątku materialnego i niematerialnego, umów handlowych, umów o pracę, rozrachunków i innych niezbędnych składników zdefiniowanych w procesie opracowywania koncepcji wydzielenia.

Przekształcenia

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę procesu zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa z procedurą wyznaczoną przez zapisy Kodeksu Spółek Handlowych lub w wyniku innych dopuszczalnych prawem form.

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz biegłymi rewidentami, zapewniając kompleksową obsługę procesów. Posiadane doświadczenie w prowadzeniu procesów przekształceń zapewnia szybką i sprawną realizację projektu, a relacje z naszymi partnerami pozwalają na optymalizację przebiegu przekształcenia – sporządzenie planu przekształcenia oraz załączników, zbadanie planu przekształcenia przez biegłego etc.

Oferta CMT Advisory obejmuje między innymi:

 • przekształcenie jednoosobowej działalności na spółkę kapitałową,
 • przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową,
 • przekształcenie mające na celu zoptymalizowanie działalności spółki, obejmujące formy prawne spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej,
 • przekształcenia spółki kapitałowej w osobową,
 • przekształcenia z wykorzystaniem form aportów,
 • optymalizację działań zmierzających do zbudowania pożądanej struktury docelowej – pod względem czasu i kosztów.

Zapraszamy na osobną stronę, która jest poświęcona usłudze przekształceń jednoosobowych działalności w spółki handlowe.

 

 

Restrukturyzacje grup kapitałowych

 

Doświadczenie CMT Advisory obejmuje kompleksowe restrukturyzacje grup kapitałowych. W ramach tego rodzaju działań występować mogą różne elementy reorganizacyjne, takie jak łączenie i podział spółek wchodzących w skład grupy czy wydzielanie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Proces restrukturyzacji grupy kapitałowej wymaga gruntownego poznania sytuacji finansowej, prawnej i podatkowej grupy.

CMT Advisory dostarcza rozwiązania, które ułatwiają właścicielom zarządzanie posiadanymi spółkami, zapewniają przejrzystość i transparentność grupy oraz pozwalają efektywniej wykorzystywać zasoby dostępne w ramach grupy.

Oferowane przez nas usługi w zakresie reorganizacji grup kapitałowych obejmują również przegląd opcji strategicznych i wyrażenie rekomendacji w zakresie sprzedaży określonych elementów grupy.

Działania przygotowawcze do sukcesji lub transakcji

Efektywne przeprowadzenie kompleksowego procesu, jakim jest sprzedaż przedsiębiorstwa lub przekazanie zarządzania młodszemu pokoleniu w ramach sukcesji, wymaga gruntownego przygotowania. Powodzenie tego rodzaju przedsięwzięć w istotnym stopniu uzależnione jest od zidentyfikowania na wczesnym etapie potencjalnych obszarów ryzyka. Nieświadomość występowania lub niewłaściwe zarządzanie tymi obszarami w procesie reorganizacji może spowodować niepowodzenie całego projektu.

Reorganizacja służąca przygotowaniu przedsiębiorstwa do sukcesji lub transakcji może obejmować takie obszary, jak połączenie wybranych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, wydzielenie kluczowych aktywów do dedykowanego podmiotu, wyselekcjonowanie aktywów nieoperacyjnych wyłączonych z procesu, przekształcenie czy skupienie kluczowych ryzyk w ramach wybranego podmiotu. Działania te ukierunkowane są na usprawnienie procesu na kolejnych etapach, zwiększenie wartości grupy kapitałowej oraz eliminowanie potencjalnych ryzyk mogących rzutować na możliwość realizacji przedsięwzięcia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A WYJAŚNIMY WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI


Podaj nam imię i nazwisko oraz email lub telefon, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. To jedyny cel, dla którego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Wpisz swoje zapytanie lub inną treść, którą chcesz nam przekazać. Tutaj, w polityce prywatności, znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.