linkedin

Doradztwo dla sektora finansowego

 

CMT Advisory posiada w swoich strukturach wyspecjalizowany zespół zajmujący się doradztwem na rzecz podmiotów z sektora finansowego, który posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów o charakterze finansowanym, jak i strategicznym na rzecz:

 • instytucji pożyczkowych,
 • firm windykacyjnych,
 • funduszy sekurytyzacyjnych,
 • podmiotów z sektor fintech,
 • instytucji płatniczych,
 • faktorów,
 • towarzystw leasingowych,
 • banków komercyjnych i spółdzielczych,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem usług kierowanych dla sektora finansowego

Wycena wierzytelności

Due Diligence portfela wierzytelności

Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności

Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności

Pozyskiwanie finansowania

Wycena wierzytelności

 

 

Określenie wartości godziwej portfela wierzytelności jest kluczowe dla podmiotów, które rozpatrują inwestycję nabycia portfela wierzytelności, bądź też dla instytucji i firm, planujących sprzedaż przeterminowanych wierzytelności. 

Systematycznie prowadzone wyceny wartości godziwej portfela wierzytelności są ponadto niezbędne w przypadku ustanawiania na portfelu zabezpieczenia finansowania dłużnego oraz na potrzeby sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych.

Oferta CMT obejmuje przygotowywanie wycen na potrzeby:

 • transakcyjne - określenia wartości rynkowej portfela wierzytelności lub pojedynczej wierzytelności na potrzeby sprzedaży/nabycia;
 • zabezpieczeń - określenia wartości rynkowej portfela wierzytelności na potrzeby sprawozdawcze związane z zabezpieczonym finansowaniem;
 • sprawozdawcze - określenie wartości aktywów funduszu na potrzeby sprawozdawcze związane z publikacją wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny;
 • zarządcze/egzekucyjne - określenie wartości rynkowej zabezpieczonych wierzytelności, np. obligacji, po zdarzeniu kredytowym w postaci niewywiązania się ze zobowiązania. Wyceny tego rodzaju realizowane są z udziałem spółki z Grupy CMT – REIA Sp. z o.o., która zajmuje się świadczeniem usług wyceny nieruchomości komercyjnych.

Wycena portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych jest sporządzana za pomocą metodologii PD/LGD.

Metoda to znalazła bardzo szerokie zastosowanie w praktyce – zgodnie z Nową Umową Kapitałową stosują ją banki w wariancie zaawansowanym metody wewnętrznych rankingów. Jest ona także wykorzystywana przy estymacji strat w wyniku niewypłacalności emitentów obligacji korporacyjnych, a także do wyznaczania wartości portfeli kredytów i pożyczek detalicznych. W przypadku wycen portfeli wierzytelności korporacyjnych lub zabezpieczonych hipotecznie najczęściej stosowana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

CMT posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze. Sporządzaliśmy wyceny portfeli na potrzeby transakcji dla:

 • firm pożyczkowych,
 • firm windykacyjnych,
 • banków spółdzielczych
 • oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Systematycznie prowadzimy wyceny wartości godziwej portfeli wierzytelności dla spółek znajdujących się w czołówce firm pożyczkowych w Polsce. CMT sporządza również okresowe wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy NSFiZ. Doświadczenie CMT Advisory obejmuje łącznie kilkadziesiąt projektów wycen portfeli wierzytelności.

Wyróżnikiem oferty CMT Advisory jest indywidualne i partnerskie podejście do każdego projektu.

Przygotowując wyceny staramy się jak najlepiej poznać charakterystykę funkcjonowania naszych klientów, aby właściwie odzwierciedlić w wycenie szczegółowe cechy powstałych wierzytelności. Przedstawienie oferty wyceny danego portfela poprzedzone jest analizą jego podstawowych charakterystyk oraz możliwościami wygenerowania przez klienta danych wykorzystywanych w procesie wyceny. Również w toku kolejnych aktualizacji na bieżąco monitorujemy i analizujemy zmiany sytuacji w czasie, konsultując z naszymi klientami dostrzeżone trendy i zjawiska.

Due Diligence portfela wierzytelności

Commercial due diligence portfela wierzytelności stanowi formę analizy przedtransakcyjnej w procesach akwizycyjnych typu asset deal, w których nabywane są portfele, jak i share deal, w których nabywane są udziały/akcje podmiotów oferujących usługi finansowe. 

W odróżnieniu od wyceny portfela wierzytelności commercial due diligence ogniskuje się na ujęciu dynamicznym i ukierunkowane jest na diagnozę obszarów ryzyka związanych z działalnością operacyjną podmiotu udzielającego finansowania konsumentom lub przedsiębiorstwom.

W ramach badania analizowane są obszary takie jak:

 • tendencje zmian jakości portfela wierzytelności,
 • zmiany apetytu na ryzyko,
 • zgodność konstrukcji oferowanych produktów z obowiązującymi przepisami prawa,
 • trendy w zakresie sprzedaży i windykacji,
 • kluczowe procesy związane z udzielaniem finansowania.

Analiza może obejmować również unikalność klientów znajdujących się w bazach podmiotów zaangażowanych w transakcję.

 

Celem due diligence portfela wierzytelności jest ujawnienie czynników ryzyka, które mogą być niewidoczne na etapie transakcji (np. prawdopodobnie zwiększona szkodowość w przyszłości) oraz diagnoza praktyk mających na celu sztuczne poprawianie obrazu jakości portfela. Niezależna, ekspercka opinia pomaga podjąć optymalną, świadomą decyzję odnośnie realizacji danej transakcji.

Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności

Zarządzanie portfelem wierzytelności jest kluczowym obszarem zarządzania firm z sektora usług finansowych. Prawidłowa wycena wartości godziwej posiadanych wierzytelności jest kluczowa w zakresie podejmowania decyzji odnośnie zarządzania portfelem ekspozycji NPL. Z kolei prawidłowa walidacja stosowanego modelu utraty wartości determinuje wynik finansowy oraz wpływa na pozycję kapitałową przedsiębiorstwa.

 

Niezbędnym ogniwem procesu zarządzania bieżącymi ekspozycjami jest trafna informacja na temat zjawisk i trendów występujących w portfelu. Informacja generowana przez wewnętrzny system zarządzania może niekiedy być jednak zaburzona przez nieadekwatne miary, niezwalidowane modele czy nieaktualne parametry.

Poddawanie okresowej ocenie stosowanych rozwiązań zewnętrznemu doradcy może przyczynić się identyfikacji potencjalnych odchyleń oraz pozwolić na skonfrontowanie stosowanych praktyk z aktualnymi trendami w branży.

Z uwagi na doświadczanie zdobyte w toku realizacji kilkudziesięciu projektów z zakresu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze, analiz szkodowości portfeli czy analiz modeli odpisów utraty wartości, specjaliści CMT mogą zaoferować przeprowadzenie analizy prawidłowości obliczania parametrów:

 • LGD (Loss Given Default),
 • PD (Probability of Default),
 • EaD, (Exposure at Default),
 • LIP (Loss Identification Period),
 • VaR (Value at Risk)

wykorzystywanych w modelach wyceny NPL, modelach utraty wartości czy w modelach rezerw IBNR.

Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż portfela wierzytelności jest kluczowym procesem w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy przeterminowane należności zyskują skalę masową warto rozważyć powierzenie procesu windykacji wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie.  

 

Transakcje sprzedaży pojedynczych wierzytelności lub ich portfeli pozwalają na:

 • poprawienie pozycji płynnościowej i uwolnienie środków pieniężnych,
 • ograniczenie wewnętrznych funkcji windykacyjnych,
 • poprawienie współczynnika adekwatności kapitałowej
 • poprawienie struktury portfela należności.

Operacje tego typu umożliwiają uwolnienie potencjału do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Na rynku obserwowana jest tendencja sprzedaży coraz świeższych, mniej opóźnionych, lub wręcz nieopóźnionych wierzytelności.

Zespół CMT uczestniczył w różnym charakterze w kilkudziesięciu transakcjach sprzedaży wierzytelności. Uzyskane doświadczenie pozwala nam zaoferować wsparcie w zakresie sprzedaży wierzytelności, które obejmuje czynności takie jak:

 • wsparcie w identyfikacji i selekcji optymalnego do sprzedaży portfela wierzytelności,
 • wycena wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży,
 • analizę scenariuszy planowanej transakcji oraz rekomendacja w zakresie strukturyzacji sprzedaży,
 • ocenę skutków rachunkowych (wpływ na wynik, poziom kapitałów) i podatkowych rozważanej transakcji,
 • przygotowanie dokumentacji związanej ze zwolnieniem przedmiotu zastawu,
 • przygotowaniu materiałów dla inwestorów takich jak memorandum informacyjne, zestawienie wierzytelności czy dokumentacja do procesu due diligence,
 • aktywne pozyskiwanie inwestorów,
 • wsparcie w negocjacjach z inwestorami,
 • współpraca z prawnikami w zakresie przygotowania dokumentacji transakcyjnej.

 

CMT pomaga w organizacji rzetelnego i przejrzystego procesu sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, portfeli wierzytelności, jak i pojedynczych wierzytelności, wspierając wierzycieli w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Zaangażowanie zewnętrznego doradcy w proces sprzedaży wierzytelności może pomóc w dotarciu do szerszego grona oferentów oraz w uzyskaniu korzystnych warunków transakcji.

Pozyskiwanie finansowania

Oferujemy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia, w tym:

 • sporządzanie wyceny,
 • doradztwo biznesowe i finansowe,
 • sporządzanie biznesplanów dla planowanych przedsięwzięć
 • sporządzanie zintegrowanego modelu finansowego przedstawiającego uwarunkowania funkcjonowania projektu, jak i transz jego finansowania,
 • sporządzanie memorandum informacyjnego,
 • poszukiwanie finansowania zewnętrznego bądź atrakcyjnego inwestora,
 • wsparcie podczas negocjacji warunków współpracy.

CMT posiada bardzo dobre relacje z wieloma przedsiębiorcami, na rzecz których w przeszłości świadczyło swoje usługi. Są to w dużej mierze właściciele rozwiniętych firm rodzinnych oraz pasywni inwestorzy posiadający bogate zaplecze kapitałowe.

Od wielu lat współpracujemy również z funduszami inwestycyjnymi, inwestorami prywatnymi, firmami pozyskującymi dofinansowanie na realizację nowych przedsięwzięć, inkubatorami przedsiębiorczości oraz instytucjami finansowymi oferującymi wsparcie w rozwoju biznesu. Dzięki przynależności do międzynarodowej sieci doradców transakcyjnych AICA, posiadamy zdolność pozyskiwania zagranicznych inwestorów.

Celem podejmowanych przez nas działań jest maksymalizacja korzyści naszych klientów oraz ochrona ich interesów.

Oferta wsparcia w pozyskiwaniu finansowania skierowana do instytucji finansowych składa się z obszarów takich jak:

 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń zobowiązań,
 • modelowanie finansowe struktur sekurytyzacyjnych,
 • pozyskiwanie partnerów do finansowania sekurytyzacyjnego,
 • wsparcie w organizacji procesu emisji obligacji,
 • doradztwo w zakresie realizacji procesów fuzji i przejęć.

 

Zrozumienie specyfiki funkcjonowania i potrzeb przedsiębiorstw z sektora finansowego umożliwia nam dotarcie do odpowiednich grup inwestorów oraz zainteresowanie ich realizowanym przedsięwzięciem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A WYJAŚNIMY WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI


Podaj nam imię i nazwisko oraz email lub telefon, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. To jedyny cel, dla którego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Wpisz swoje zapytanie lub inną treść, którą chcesz nam przekazać. Tutaj, w polityce prywatności, znajdziesz szczegółowy opis tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.