Określenie wartości godziwej portfela wierzytelności jest kluczowe dla podmiotów, które rozpatrują inwestycję nabycia portfela wierzytelności, bądź też dla instytucji i firm, planujących sprzedaż przeterminowanych wierzytelności. 

Systematycznie prowadzone wyceny wartości godziwej portfela wierzytelności są ponadto niezbędne w przypadku ustanawiania na portfelu zabezpieczenia finansowania dłużnego oraz na potrzeby sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych.

Oferta CMT obejmuje przygotowywanie wycen na potrzeby:

  • transakcyjne - określenia wartości rynkowej portfela wierzytelności lub pojedynczej wierzytelności na potrzeby sprzedaży/nabycia;
  • zabezpieczeń - określenia wartości rynkowej portfela wierzytelności na potrzeby sprawozdawcze związane z zabezpieczonym finansowaniem;
  • sprawozdawcze - określenie wartości aktywów funduszu na potrzeby sprawozdawcze związane z publikacją wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny;
  • zarządcze/egzekucyjne - określenie wartości rynkowej zabezpieczonych wierzytelności, np. obligacji, po zdarzeniu kredytowym w postaci niewywiązania się ze zobowiązania. Wyceny tego rodzaju realizowane są z udziałem spółki z Grupy CMT – REIA Sp. z o.o., która zajmuje się świadczeniem usług wyceny nieruchomości komercyjnych.

Wycena portfeli niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych jest sporządzana za pomocą metodologii PD/LGD.

Metoda to znalazła bardzo szerokie zastosowanie w praktyce – zgodnie z Nową Umową Kapitałową stosują ją banki w wariancie zaawansowanym metody wewnętrznych rankingów. Jest ona także wykorzystywana przy estymacji strat w wyniku niewypłacalności emitentów obligacji korporacyjnych, a także do wyznaczania wartości portfeli kredytów i pożyczek detalicznych. W przypadku wycen portfeli wierzytelności korporacyjnych lub zabezpieczonych hipotecznie najczęściej stosowana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

CMT posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze. Sporządzaliśmy wyceny portfeli na potrzeby transakcji dla:

  • firm pożyczkowych,
  • firm windykacyjnych,
  • banków spółdzielczych
  • oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Systematycznie prowadzimy wyceny wartości godziwej portfeli wierzytelności dla spółek znajdujących się w czołówce firm pożyczkowych w Polsce. CMT sporządza również okresowe wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy NSFiZ. Doświadczenie CMT Advisory obejmuje łącznie kilkadziesiąt projektów wycen portfeli wierzytelności.

Wyróżnikiem oferty CMT Advisory jest indywidualne i partnerskie podejście do każdego projektu.

Przygotowując wyceny staramy się jak najlepiej poznać charakterystykę funkcjonowania naszych klientów, aby właściwie odzwierciedlić w wycenie szczegółowe cechy powstałych wierzytelności. Przedstawienie oferty wyceny danego portfela poprzedzone jest analizą jego podstawowych charakterystyk oraz możliwościami wygenerowania przez klienta danych wykorzystywanych w procesie wyceny. Również w toku kolejnych aktualizacji na bieżąco monitorujemy i analizujemy zmiany sytuacji w czasie, konsultując z naszymi klientami dostrzeżone trendy i zjawiska.