X

Opinions concerning value for the needs of economic disputes, valuation of property damage

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej może dochodzić do pojawiania się konfliktów (między innymi na polu niedotrzymania warunków umowy, niedozwolonego odstąpienia od kontraktu czy niezgodnego z prawem wykorzystania majątku spółki), które mogą spowodować powstanie szkód majątkowych po stronie przedsiębiorstwa i jego wspólników.

Spory występują również często na polu praw własności przedsiębiorstw i podejmowaniu działań korporacyjnych powodujących powstanie szkody majątkowej u określonych wspólników spółek.

W wyniku tego rodzaju sytuacji możliwe jest dochodzenie odszkodowania za wyrządzone szkody. Na potrzeby dochodzenia tego rodzaju roszczeń należy rzetelnie określić wartość poniesionych szkód.

Kluczem do dokonania wyceny szkód spowodowanych danym zdarzeniem jest poprawna identyfikacja zarówno wszystkich okoliczności warunkujących powstanie przedmiotowych szkód, jak i wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces ich wystąpienia. Po szczegółowym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją oraz określeniu zaniedbań stron, opracowywana jest lista powstałych szkód. Ocena ich wpływu na dalszą działalność przedsiębiorstwa bądź sytuację majątkową właściciela stanowi podstawę ich wyceny.

Wypracowane przez CMT Advisory indywidualne podejście do wyceny szkód zakłada wykonanie projektu w ramach dwóch etapów: pierwszego polegającego na szczegółowej identyfikacji szkód oraz drugiego, który dotyczy przeprowadzenia wyceny konkretnych elementów zidentyfikowanej szkody.

 

Proces wyceny szkód gospodarczych obejmuje następujące etapy:

1.

Analiza stanu faktycznego.

2.

Identyfikacja interesariuszy oraz podmiotów
zaangażowanych.

3.

Opis zaniedbania i powstałego sporu.

4.

Określenie wartości powstałych szkód.

5.

Określenie wpływu zaniedbania na projekt,
interesariuszy oraz podmioty zaangażowane.

6.

Opracowanie listy szkód wygenerowanych
dla projektu bądź przedsiębiorstwa
oraz interesariuszy z tytułu zaniedbania.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interested? Get in touch!

618 533 010

Do you have any questions?
Contact us

Ask a question

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl