X


Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej może dochodzić do pojawiania się konfliktów (między innymi na polu niedotrzymania warunków umowy, niedozwolonego odstąpienia od kontraktu czy niezgodnego z prawem wykorzystania majątku spółki), które mogą spowodować powstanie szkód majątkowych po stronie przedsiębiorstwa i jego wspólników.

Spory występują również często na polu praw własności przedsiębiorstw i podejmowaniu działań korporacyjnych powodujących powstanie szkody majątkowej u określonych wspólników spółek.

Określanie wartości poniesionych szkód

W wyniku opisanych wyżej sytuacji możliwe jest dochodzenie odszkodowania za wyrządzone szkody. Na potrzeby dochodzenia tego rodzaju roszczeń należy rzetelnie określić wartość poniesionych szkód.

Kluczem do dokonania wyceny szkód spowodowanych danym zdarzeniem jest poprawna identyfikacja zarówno wszystkich okoliczności warunkujących powstanie przedmiotowych szkód, jak i wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces ich wystąpienia. Po szczegółowym zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją oraz określeniu zaniedbań stron, opracowywana jest lista powstałych szkód. Ocena ich wpływu na dalszą działalność przedsiębiorstwa bądź sytuację majątkową właściciela stanowi podstawę ich wyceny.

Wypracowane przez CMT Advisory indywidualne podejście do wyceny szkód zakłada wykonanie projektu w ramach dwóch etapów: pierwszego polegającego na szczegółowej identyfikacji szkód oraz drugiego, który dotyczy przeprowadzenia wyceny konkretnych elementów zidentyfikowanej szkody.

 

Proces wyceny szkód gospodarczych obejmuje następujące etapy:

1. Analiza stanu faktycznego

2. Identyfikacja interesariuszy oraz podmiotów zaangażowanych

3. Opis zaniedbania i powstałego sporu

4. Określenie wartości powstałych szkód

5. Określenie wpływu zaniedbania na projekt, interesariuszy oraz podmioty zaangażowane

6. Opracowanie listy szkód wygenerowanych dla projektu bądź przedsiębiorstwa oraz interesariuszy z tytułu zaniedbania

Przykłady opinii ekonomicznych oraz wycen wartości szkód przygotowanych przez zespół CMT Advisory

 

 • Opinia na zlecenie prokuratury krajowej w zakresie oceny zasadności nabycia zagranicznych złóż przez spółkę publiczną z branży wydobywczej pod kątem oceny wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
 • Opinia dotycząca wartości utraconych korzyści spółki w wyniku zarzucanego niedotrzymania warunków umowy najmu przez partnera biznesowego.
 • Opinia dotycząca wartości pakietu udziałów w spółce córce w kontekście powstania szkody po stronie spółki dominującej w następstwie uchwał podjętych przez pozostałych udziałowców.
 • Opinia dla prokuratury w zakresie oszacowania wyrządzonej przez osoby zarządzające szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w majątku spółki.
 • Opinia dotycząca wartości szkody obejmującej utracone korzyści spółki w wyniku naruszenia zakazu konkurencji przez partnera franczyzowego na potrzeby postępowania sądowego.
 • Kontropinia ekonomiczna do opinii z zakresu księgowości w zakresie nadużycia uprawnień przez osoby zarządzające w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach na potrzeby postępowania sądowego.
 • Opinia ekonomiczna dotycząca zarzutów o nieodpowiednim gospodarowaniu i wyrządzeniu spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez osoby zarządzające na potrzeby postępowania sądowego.
 • Opinia ekonomiczna dla sądu okręgowego dotycząca oceny stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa z branży stoczniowej.
 • Opinia w zakresie kalkulacji przedziału wartości szkody gospodarczej poniesionej w wyniku realizacji przyspieszonego postępowania układowego.
 • Opinia w zakresie wyznaczenia szkody wynikającej z niewywiązania się przez instytucję finansującą z umowy kredytowej zawartej ze spółką.
 • Opinia dla prokuratury apelacyjnej dotycząca wpływu treści sprawozdań finansowych spółki na podejmowane decyzje inwestycyjne przez potencjalnych inwestorów oraz ewentualnego wprowadzania ich w błąd co do kondycji spółki.
 • Kontropinia do opinii biegłego sądowego w zakresie wyceny pakietu udziałów w związku z wyłączeniem wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby postępowania sądowego.
 • Opinia w zakresie oszacowania wartości pakietu akcji podlegających przymusowemu wykupowi zgodnie z art. 417-418 KSH.
 • Opinia dotycząca wysokości earn-outu w kontekście określenia ceny wykonania opcji kupna/sprzedaży na płaszczyźnie zasadności uznania różnic kursowych za zdarzenia jednorazowe.
 • Opinia dla sądu arbitrażowego w zakresie naruszeń oświadczeń i gwarancji w umowie sprzedaży udziałów.
 • Opinia w zakresie kalkulacji przedziału wartości szkody gospodarczej poniesionej w wyniku realizacji przyspieszonego postępowania układowego.
 • Opinia w zakresie wzrostu kosztów dla przedsięwzięcia inwestycyjnego wskazanych w roszczeniu waloryzacyjnym wykonawcy.
 • Opinie w zakresie spadku rentowności kontraktów budowlanych na skutek nadzwyczajnego wzrostu cen kluczowych czynników kosztotwórczych.
 • Uzasadnienie strategii biznesowej w kontekście odpowiedzi na zarzuty dotyczące zmowy z konkurentami.

Jeden z największych zespołów M&A w Polsce

dr Piotr Stobiecki
dr Piotr Stobiecki

Nadzoruje zespół, który odpowiada za realizację procesów transakcyjnych M&A ze szczególnym naciskiem na projekty dotyczące sprzedaży przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów. Zapewnia również wsparcie w obszarze nadzoru właścicielskiego.

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca akademicki w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współzałożyciel i Prezes CMT Advisory. Pełni funkcje członka rad nadzorczych w licznych spółkach kapitałowych.

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego oraz transakcjach M&A - ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania.

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

dr Dariusz Zawadka
dr Dariusz Zawadka

Odpowiada za nadzór i realizację projektów dotyczących transakcji fuzji i przejęć, w tym doradztwa na rzecz strony sprzedającej oraz kupującej. Specjalizuje się również w obszarach wykupów właścicielskich oraz wycen spółek i modelowaniu finansowym.

Doktor nauk o finansach przez lata związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym w latach 2013-2021 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Kształcił się również na Harvard University oraz London School of Economics. Makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami dotyczącymi doradztwa inwestycyjnego. Wykładał w Szkole Giełdowej organizowanej przez GPW S.A.

Paweł Łągwa
Paweł Łągwa

Realizuje procesy transakcyjne M&A, w których zapewnia doradztwo zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących. Specjalizuje się w pozyskiwaniu inwestorów, negocjacjach oraz corporate finace. W obszarze jego aktywności znajdują się również projekty związane z wycenami spółek i aktywów oraz wykupem wspólników.

Z branżą doradczą związany już od czasu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie – Partner CMT Advisory, a także członek rady nadzorczej w Decomonkey Sp. z o.o. oraz STX Next Sp. z o.o.

dr Przemysław Grobelny, CFA
dr Przemysław Grobelny, CFA

Odpowiada za obszar finansów przedsiębiorstw, współpracę z instytucjami finansowymi oraz transakcje fuzji i przejęć. Wspiera przedsiębiorców w planowaniu finansowym, ustalaniu wartości rynkowych kluczowych aktywów oraz wdrażaniu systemów nadzorczych i planów naprawczych. Do obszarów jego aktywności należy również sporządzanie opinii eksperckich na potrzeby sporów sądowych i arbitrażowych oraz doradztwo finansowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Z branżą doradztwa finansowego związany od ponad dziesięciu lat. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (na specjalnościach Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami oraz Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa) oraz na Athens University of Economics and Business. Doktor nauk o finansach od 2018 roku oraz posiadacz prestiżowego, międzynarodowego tytułu zawodowego biegłego analityka finansowego – CFA (Chartered Financial Analyst).

Maciej Zając
Maciej Zając

Partner CMT Advisory, który nadzoruje i realizuje projekty z obszarów transakcji M&A jako doradca strony sprzedającej lub kupującej. Zapewnia również wsparcie w ramach doradztwa gospodarczego oraz restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, w tym podczas postępowań układowych oraz sanacyjnych.

Kompetencje związane z branżą doradczą zdobywa od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W międzyczasie ukończył studia doktoranckie w ramach Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na tej samej uczelni.

Marta Latoń (Pszczółkowska)
Marta Latoń (Pszczółkowska)

Odpowiada za realizację projektów transakcyjnych M&A, w tym doradztwo w procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych na rynku prywatnym (transakcje nabywania oraz sprzedaży przedsiębiorstw). W obszarze jej działalności znajdują się również wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych, m.in. wyceny znaków towarowych, a także wyceny instrumentów dłużnych (obligacji).

Od czasów studenckich związana z branżą doradczą oraz CMT Advisory. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Aktualnie przygotowuje się do ostatniego etapu egzaminu uprawniającego do posługiwania się prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

Jakub Multański
Jakub Multański

Realizuje projekty z obszaru corporate finance, gdzie dokonuje wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządza opinie ekonomiczne na potrzeby sporów gospodarczych. Jest również członkiem zespołu zajmującego się transakcjami M&A.

Z CMT Advisory związany od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

Karolina Kawka
Karolina Kawka

Zapewnia wsparcie w obszarach modelowania finansowego, budżetowania oraz sporządzania wycen przedsiębiorstw i składników ich majątku. Realizuje również projekty dotyczące transakcji M&A, przygotowywania opinii na potrzeby sporów gospodarczych, wykonywania testów na utratę wartości aktywów oraz nadzoru właścicielskiego.

Z branżą doradczą związana od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

dr Mateusz Mikutowski
dr Mateusz Mikutowski

Wspiera przedsiębiorców w realizacji procesów transakcyjnych M&A po stronie nabywcy lub sprzedawcy.

W obszarze jego działań znajdują się także wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny portfeli wierzytelności oraz tworzenie modeli finansowych.

W branży doradczej praktykę zdobywa od czasów studenckich. Doktor Nauk Społecznych w Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michał Malarski
Michał Malarski

Zapewnia wsparcie w obszarach transakcji M&A, wycen przedsiębiorstw i składników ich majątków oraz w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego. Realizuje projekty dotyczące transakcji sprzedaży oraz kupna przedsiębiorstw, wycen oraz sporządzania specjalistycznych opinii ekonomicznych. Menedżer w zespole odpowiedzialnym m.in. za procesy M&A oraz postępowania restrukturyzacyjne.

W CMT Advisory od czasu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie uzyskał wykształcenie na kierunku o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Obecnie przygotowuje się do III etapu egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).

Konrad Marciniak
Konrad Marciniak

Członek zespołu Corporate Finance, który wspiera przedsiębiorców w projektach dotyczących reorganizacji struktury biznesowej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w procesach fuzji i przejęć, w tym podczas przygotowywania biznesowego due diligence na rzecz podmiotów planujących akwizycje (analiza opłacalności inwestycji).

Z branżą doradczą związany od czasu studiów. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - specjalność Bankowość oraz specjalność Zarządzanie Finansami Prywatnymi. Obecnie przygotowuje się do egzaminów zawodowych CFA (Chartered Financial Analyst).

Kacper Kostaniak
Kacper Kostaniak

Absolwent specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw na na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Aktualnie przygotowuje się do egzaminu zawodowego ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z modelowaniem finansowym, sporządzaniem planów restrukturyzacyjnych, analiza rynku i transakcjami M&A.

Gracjan Czajka
Gracjan Czajka

Realizuje projekty związane z wycenami przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, transakcjami M&A, oceną ryzyka kredytowego przedsiębiorstw oraz przeprowadzaniem analiz rynkowych.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył Kierunek na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA.

Mateusz Piotrowski
Mateusz Piotrowski

Realizuje projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw i składników ich majątków, doradztwa M&A oraz doradztwa restrukturyzacyjnego. Wspiera transakcje sprzedaży oraz kupna przedsiębiorstw, realizację wycen oraz sporządzanie specjalistycznych opinii ekonomicznych. Członek zespołu odpowiedzianego za obsługę klientów z branży pożyczkowej oraz zarządzania wierzytelnościami.

W CMT Advisory pracuje od końca studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie ukończył kierunek o  specjalizacji Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA. Obecnie w trakcie  zdobywania kwalifikacji zawodowej ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby związane z eksperckimi opiniami

Poznaj zakres naszego wsparcia i metody stosowane przez zespół ekspertów CMT Advisory.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

CMT Advisory - profesjonalne wyceny i opinie ekonomiczne

W zakresie wycen i opinii CMT Advisory świadczy również usługi m.in.:

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: