X

Wycena obligacji

Obligacje należą do instrumentów dłużnych, które zgodnie ze standardami MSSF/MSR oraz krajowymi przepisami powinny być wyceniane w księgach rachunkowych do wartości godziwej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych wskazuje hierarchię podejść do wyceny aktywów finansowych, w tym obligacji, i podkreśla odejście od metody skorygowanej ceny nabycia na rzecz stosowania ceny z aktywnego rynku, a w przypadku jej braku – ceny ustalonej na podstawie modelu wyceny.

 

Hierarchia podejść do wyceny obligacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, aktywa finansowe, jakimi są obligacje, będące w posiadaniu funduszu inwestycyjnego, powinno wyceniać się za pomocą wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, za którą uznaje się:

 1. cenę z aktywnego rynku,
 2. w przypadku braku ceny z aktywnego rynku – cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni,
 3. w przypadku braku ceny z punktu 1 i 2 – wartość godziwa ustalana jest za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne.

Wycena obligacji – dane obserwowalne

Dane obserwowalne to dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym:

 1. ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku,
 2. ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest aktywny,
 3. dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w poprzednich punktach, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności:
  • stopy procentowe i krzywe dochodowości,
  • zmienność,
  • spread kredytowy,
 1. dane wejściowe potwierdzone przez rynek.

Wycena obligacji – dane nieobserwowalne

Dane nieobserwowalne to natomiast dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej.

 

Źródła danych do wycen obligacji

Dane przyjmowane do wyceny powinny pochodzić z rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Wyceny przygotowywane są w oparciu o charakterystykę wycenianych instrumentów, zawartą w dokumentach emisyjnych oraz dane rynkowe. Korzystamy z polskich i międzynarodowych baz danych, takich jak: S&P Capital IQ Pro – dostarczanej przez  S&P Global Market Intelligence, która należy do grupy związanej z Standard & Poor’s (S&P) – jednej z trzech największych i najbardziej poważanych agencji ratingowych na świecie.

 

Walidacja modeli wyceny obligacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych modele wyceny stosowane do wyceny aktywów finansowych powinny podlegać okresowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz do roku.

Zwiększenie częstotliwości aktualizacji modelu wyceny jest zalecane w szczególności w następujących przypadkach:

 • jeśli jedynym źródłem zastosowanej w wycenie ceny rynkowej jest pojedynczy kontrahent lub dostawca cen,
 • jeśli zastosowana w wycenie cena rynkowa dotyczy giełdowych aktywów niepłynnych,
 • jeśli zastosowana w wycenie cena rynkowa została dostarczona przez kontrahenta, który zainicjował instrument, zwłaszcza gdy jednostka inicjująca finansuje również pozycję funduszu w instrumencie,
 • jeśli na wycenę miały wpływ strony związane z towarzystwem lub funduszem lub inne podmioty mające interes finansowy w wynikach funduszu.

Przegląd zastosowanych modeli wyceny, w tym zasad i procedur wyceny, powinien zawierać co najmniej:

 • zweryfikowanie wycen poprzez porównanie z cenami uzyskanymi od kontrahentów oraz na przestrzeni dłuższego okresu,
 • zatwierdzenie wycen poprzez porównanie uzyskanych cen z ostatnimi wartościami bilansowymi,
 • rozważenie reputacji, spójności i jakości źródeł wyceny,
 • porównanie z wartościami otrzymanymi przez osobę trzecią,
 • sprawdzenie i udokumentowanie zwolnień,
 • uwidocznienie i zbadanie wszelkich różnic, które wydają się nietypowe lub zmieniają się w zależności od punktu odniesienia wyceny ustalonego dla danego rodzaju aktywów,
 • zbadanie pod kątem stale prices oraz dorozumianych parametrów,
 • porównanie z cenami wszelkich powiązanych aktywów lub ich zabezpieczeń,
 • przegląd danych wejściowych wykorzystanych w wycenie opartej na modelu, w szczególności tych, w odniesieniu do których cena uzyskana z zastosowaniem modelu wykazuje znaczną wrażliwość.

 

CMT Advisory – profesjonalne wyceny i opinie ekonomiczne

W zakresie wycen przedsiębiorstw i ich aktywów CMT Advisory świadczy również usługi m.in.:

Skontaktuj się
z naszymi ekspertami, aby poznać szczegóły oferty w zakresie wycen obligacji.

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl