X

Wycena umów i relacji z klientami

Każde przedsiębiorstwo w procesie prowadzonej działalności buduje relacje ze swoimi klientami,
które mogą mieć znaczący wpływ na jego przyszłe wyniki. W procesie wyceny efektowi tych działań zostaje przypisana wartość godziwa.

W wycenie umów i relacji z klientami uwzględnia się między innymi:

  • listy klientów,
  • portfel zamówień lub produkcji,
  • umowy z klientami i odnośne powiązania z klientami,
  • nieumowne powiązania z klientami,
  • aktywa niematerialne wynikające z umowy

1.

Lista klientów składa się z informacji o klientach, takich jak ich nazwa oraz dane kontaktowe. Lista klientów może mieć postać bazy danych, która składa się z innych informacji o klientach, takich jak historia dokonanych przez nich zamówień oraz dane demograficzne. Listy klientów są często leasingowane lub wymieniane.

2.

Portfel zamówień lub produkcji wynika z umów, którymi są zamówienia zakupu lub sprzedaży. Jeżeli jednostka nawiązuje powiązania z klientami na drodze zawierania umów, tego rodzaju powiązania wynikają z tytułów umownych.

3.

Umowa z klientem oraz odnośne powiązania z klientem mogą stanowić dwa odrębne składniki aktywów niematerialnych. Zarówno okres użytkowania jak i sposób konsumowania korzyści ekonomiczne z tych dwóch składników aktywów mogą się różnić.

4.

Powiązanie jednostki z jej klientem zachodzi jeśli jednostka ma informacje o kliencie i utrzymuje regularny kontakt z klientem oraz klient ma możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z jednostką. Powiązania z klientem spełniają kryterium umowno-prawne, jeżeli jednostka ma wypracowaną praktykę nawiązywania powiązań z klientami niezależnie od tego, czy umowa istnieje na dzień przejęcia. Powiązania z klientem mogą także powstawać na drodze innych umów, takich jak regularne kontakty utrzymywane przez przedstawicieli ds. sprzedaży lub serwisu.

5.

Relacje wynikające z umowy z klientami mogą być źródłem kreowania wartości również w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Efektem realizowanej współpracy może być wykreowanie specyficznych aktywów niematerialnych, takich jak know-how czy marki produktowe, dzięki którym uzyskiwana jest trwała przewaga konkurencyjna.

Wszystkie z powyższych elementów mogą posiadać istotny udział w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa i mogą być przedmiotem wyceny. Wycena tego rodzaju składników majątku wykorzystywana jest zarówno na potrzeby transakcyjne, jak w przypadku zdarzeń wymagających ujawnienie ich w bilansie przedsiębiorstwa.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl