X

Wykup menedżerski (management buyout, leveraged buyout)

ZMIANA STRUKTURY WŁAŚCICIELSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Motywacją do nabycia spółki w drodze wykupu jest przeświadczenie o niewykorzystanym potencjale podmiotu. Inwestorzy  ufają, że dysponują zestawem umiejętności, których wykorzystanie przyczyni się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Transakcja wykupu może mieć na celu: restrukturyzację spółki, szybszy rozwój przedsiębiorstwa, zmianę strategii czy wejście w posiadanie własnej firmy.

Posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie zebrane podczas licznych transakcji kapitałowych, CMT Advisory oferuje kompleksowe wsparcie w ramach procesów wykupów menedżerskich typu MBO, MBI, LBO oraz wykupów właścicielskich na poszczególnych etapach realizacji nabycia przedsiębiorstwa, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego.

Celem podejmowanych przez nas działań jest maksymalizacja korzyści naszych Klientów oraz ochrona ich interesów od momentu przygotowania koncepcji transakcji, poprzez pozyskanie finansowania, aż do ustalenia przyszłych relacji właścicielskich.

 

ISTOTA I ZAKRES WYKUPÓW MENADŻERSKICH I WŁAŚCICIELSKICH

Oferujemy usługi doradcze grupom menedżerskim oraz pracownikom ubiegającym się o zakup pakietu kontrolnego spółki, w której obecnie pracują (MBO – Management Buy Out) lub innej, w której chcieliby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie (MBI – Management Buy In). Wspieramy inwestorów w przeprowadzeniu zarówno procesów z wykorzystaniem  środków własnych, jak i tych z wysokim udziałem finansowania dłużnego (LBO – Levaraged Buy Out).

Management Buy Out (MBO), to nabycie spółki poprzez wykup jej udziałów lub akcji od dotychczasowych właścicieli przez menedżerów spółki. Podmiotem wspierającym proces jest partner kapitałowy, dostarczający środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia procesu.

Doradzamy przedsiębiorcom, którzy planują zmiany kapitałowe dotyczące obecnej struktury właścicielskiej bądź wykup. Przeprowadzamy transakcje pomiędzy pojedynczymi udziałowcami, jak i wykupy pakietów kontrolnych dla grup właścicielskich. W szczególny sposób korzystamy z wieloletniego doświadczenia, jakie posiadamy w zakresie doradztwa dla firm rodzinnych, przeprowadzając transakcje w ramach procesów sukcesji, skutkujące zmianą struktury właścicielskiej.

Wykup właścicielski to wykup udziałów lub akcji spółki od dotychczasowego współwłaściciela, bądź zmiana parytetu posiadanych udziałów lub akcji, mająca na celu osiągnięcie niezależności inwestycyjnej i decyzyjnej w kwestii strategii rozwoju spółki przez jednego z właścicieli. 

 

ORGANIZACJA PROCESU WYKUPU MENEDŻERSKIEGO I WŁAŚCICIELSKIEGO

W ramach wykupu menedżerskiego i właścicielskiego oferujemy przede wszystkim:

  • opracowanie schematu transakcji wraz ze szczegółowym harmonogramem,
  • przygotowanie strategii wykupu i projekcji finansowych zaplanowanych operacji,
  • wycenę wartości Spółki,
  • określenie zapotrzebowania na kapitał,
  • przeprowadzenie procedury pozyskania zewnętrznego finansowania,
  • wsparcie w zakresie rozmów z dotychczasowymi właścicielami/współwłaścicielami,
  • obsługę zamknięcia transakcji.

 

PRZEBIEG WYKUPU

Proces wykupu spółki można podzielić na dwie kluczowe fazy: faza przygotowania do wykupu oraz faza negocjacji i zamknięcia transakcji.

Pierwszym krokiem w ramach nabycia spółki jest ocena atrakcyjności inwestycji. Jednym z kluczowych elementów procesu jest pozyskanie finansowania. CMT Advisory oferuje wsparcie dotyczące określenia zapotrzebowania kapitałowego, a następnie nawiązuje kontakt z dostawcami kapitału. Gwarancją kompleksowości oferty CMT Advisory jest współpraca z funduszami inwestycyjnymi, domami maklerskimi, audytorami, kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz ekspertami branżowymi.

Po przeprowadzeniu wyceny spółki oraz badania due dilligence weryfikującego m.in. biznesową, finansową oraz prawną kondycję przedsiębiorstwa, partnerzy przystępują do negocjacji, mających na celu uzgodnienie ceny zakupu udziałów lub akcji oraz ustalenie przyszłych relacji właścicielskich pomiędzy zaangażowanymi jednostkami.

CMT Advisory oferuje usługi doradcze w zakresie doboru optymalnej formy transakcji. Na etapie pozyskiwania finansowania doradzamy przy wyborze odpowiedniej struktury kapitału, pozyskując zarówno kapitał, np. od funduszy private equity, jak i finansowanie dłużne w przypadku LBO (Levaraged Buy Out). Ustalenie przyszłych relacji właścicielskich determinowane jest specyfiką działalności danej spółki oraz układem sił charakterystycznym dla danego rynku. Na tym etapie korzystamy z wieloletniego doświadczenia, jakie posiadamy w zakresie doradztwa dla spółek publicznych i funkcjonujących na rynku prywatnym firm rodzinnych.

Osoby odpowiedzialne za przebieg procesu wykupu

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl