X

Wycena exit fee

Exit fee stanowi jednorazowe lub cykliczne wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji związane z transferem wybranych funkcji lub aktywów pomiędzy spółkami powiązanymi. W skład przenoszonych funkcji lub aktywów zaliczają się w szczególności dobra materialne, wartości niematerialne oraz zintegrowane części przedsiębiorstwa.

Wyznaczenie opłaty exit fee wynika z regulacji cen transferowych.

 

Kiedy pojawia się obowiązek ustalenia wynagrodzenia exit fee

Obowiązek ustalenia wynagrodzenia exit fee, czyli tzw. opłaty z tytułu restrukturyzacji, może pojawić się, jeżeli w ramach działań restrukturyzacyjnych w grupie kapitałowej dojdzie do:

  • ograniczenia aktywności gospodarczej jednej spółki na rzecz drugiej,
  • udostępnienia możliwości produkcyjnych i sprzedażowych,
  • przeniesienia własności środków trwałych, np. maszyn produkcyjnych,
  • transferu wartości niematerialnych i prawnych, np. know-how, umów z klientami,
  • innych działań, w ramach których dochodzi do przekazania tzw. „potencjału zysku”.

Celem płatności exit fee jest przede wszystkim zrekompensowanie negatywnych skutków związanych z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, wynikających z wprowadzonych zmian, zakończenia lub renegocjacji umów, których stroną jest podmiot powiązany.

Aby ustalić, czy w wyniku reorganizacji istnieje obowiązek naliczenia wynagrodzenia exit fee, należy określić, czy doszło do przeniesienia tzw. „potencjału zysku” zdefiniowanego w wytycznych OECD. Niezbędna w tym zakresie jest wycena przenoszonych funkcji lub aktywów zgodnie z metodyką regulowaną przez system cen transferowych.

 

Metody wyceny exit fee

Na mocy przepisów obowiązujących od 2019 roku w celu weryfikacji rynkowego charakteru transakcji wewnątrzgrupowych możliwe jest stosowanie technik wyceny (obok innych tradycyjnych metod podatkowych). Na podstawie wytycznych OECD oraz raportu Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych do katalogu technik wyceny w przypadku ustalania opłaty exit fee należą:

  • metody dochodowe oparte o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych,
  • metody odkosztowe.

Wytyczne OECD wskazują, że szczególnie przydatne na potrzeby cen transferowych są metody dochodowe oparte o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych (np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, ang. discounted cash flows).

Najczęściej stosowaną metodą dochodową wyceny wartości niematerialnych w postaci marki, znaku towarowego, patentu czy know-how jest metoda zwolnień z opłat licencyjnych (ang. relief from royalty method). Natomiast w przypadku umownych i pozaumownych relacji z klientami i odnośnych powiązań z klientami zastosowanie znajduje metoda MPEEM (Multi Period Excess Earnings Method).

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl