X

Wycena exit fee

Exit fee stanowi jednorazowe lub cykliczne wynagrodzenie z tytułu restrukturyzacji związane z transferem wybranych funkcji lub aktywów pomiędzy spółkami powiązanymi. W skład przenoszonych funkcji lub aktywów zaliczają się w szczególności dobra materialne, wartości niematerialne oraz zintegrowane części przedsiębiorstwa.

Wyznaczenie opłaty exit fee wynika z regulacji cen transferowych.

 

Kiedy pojawia się obowiązek ustalenia wynagrodzenia exit fee

Obowiązek ustalenia wynagrodzenia exit fee, czyli tzw. opłaty z tytułu restrukturyzacji, może pojawić się, jeżeli w ramach działań restrukturyzacyjnych w grupie kapitałowej dojdzie do:

  • ograniczenia aktywności gospodarczej jednej spółki na rzecz drugiej,
  • udostępnienia możliwości produkcyjnych i sprzedażowych,
  • przeniesienia własności środków trwałych, np. maszyn produkcyjnych,
  • transferu wartości niematerialnych i prawnych, np. know-how, umów z klientami,
  • innych działań, w ramach których dochodzi do przekazania tzw. „potencjału zysku”.

Celem płatności exit fee jest przede wszystkim zrekompensowanie negatywnych skutków związanych z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, wynikających z wprowadzonych zmian, zakończenia lub renegocjacji umów, których stroną jest podmiot powiązany.

Aby ustalić, czy w wyniku reorganizacji istnieje obowiązek naliczenia wynagrodzenia exit fee, należy określić, czy doszło do przeniesienia tzw. „potencjału zysku” zdefiniowanego w wytycznych OECD. Niezbędna w tym zakresie jest wycena przenoszonych funkcji lub aktywów zgodnie z metodyką regulowaną przez system cen transferowych.

 

Metody wyceny exit fee

Na mocy przepisów obowiązujących od 2019 roku w celu weryfikacji rynkowego charakteru transakcji wewnątrzgrupowych możliwe jest stosowanie technik wyceny (obok innych tradycyjnych metod podatkowych). Na podstawie wytycznych OECD oraz raportu Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych do katalogu technik wyceny w przypadku ustalania opłaty exit fee należą:

  • metody dochodowe oparte o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych, oraz
  • metody odkosztowe.

Wytyczne OECD wskazują, że szczególnie przydatne na potrzeby cen transferowych są metody dochodowe oparte o dyskontowanie przyszłych korzyści ekonomicznych (np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, ang. discounted cash flows).

Najczęściej stosowaną metodą dochodową wyceny wartości niematerialnych w postaci marki, znaku towarowego, patentu czy know-how jest metoda zwolnień z opłat licencyjnych (ang. relief from royalty method). Natomiast w przypadku umownych i pozaumownych relacji z klientami i odnośnych powiązań z klientami zastosowanie znajduje metoda MPEEM (Multi Period Excess Earnings Method).

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl