X

Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy

W zależności od fazy cyklu życia, koniunktury gospodarczej czy innych zmian w otoczeniu, przedsiębiorstwa napotykają na bariery i wyzwania ograniczające optymalne tempo rozwoju. W niektórych przypadkach sytuacja z roku na rok pogarsza się, spada zyskowność i wskaźniki płynności finansowej.

Negatywne symptomy w działalności przedsiębiorstwa wymagają podjęcia kompleksowych i szybkich działań w obszarze prowadzonej działalności, modelu biznesowego, generowanych przepływów pieniężnych, czy struktury aktywów i pasywów. Skuteczność wymaga działania w sposób natychmiastowy oraz kompleksowy przy zachowaniu stabilności funkcjonowania organizacji.

Bliska współpraca CMT z ekspertami z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, pozwala na oferowanie wsparcia właścicielom i zarządom przedsiębiorstw w ramach wypracowania trafnych oraz efektywnych rozwiązań, pozwalających na poprawę rezultatów prowadzonej działalności i kondycji firmy, zarówno w krótkim okresie, jak i perspektywie kilkuletniej.

Postępowania restrukturyzacyjne, które prowadzone są wobec podmiotów niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością, mają na celu przede wszystkim zastosowanie licznych procedur naprawczych, z zakresu działań strategicznych, operacyjnych czy finansowych, pozwalających na uniknięcie ogłoszenia przez dane przedsiębiorstwo upadłości. Sprawnie i efektywnie przeprowadzony proces restrukturyzacji pozwala ponadto na dalsze budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez poprawę jego efektywności gospodarowania.

 

Zakres wsparcia w obszarze doradztwa restrukturyzacyjnego

Nasze wsparcie może obejmować między innymi:

  • Analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością,
  • Konsultacje i opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji,
  • Tworzenie planów restrukturyzacyjnych oraz wstępnych planów restrukturyzacyjnych,
  • Bieżące wsparcie i doradztwo finansowe na rzecz zarządców oraz nadzorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • Modelowanie finansowe,
  • Działania controllingowo-zarządcze w procesie restrukturyzacyjnym,
  • Sporządzanie opinii o ekonomicznych skutkach podejmowania działań restrukturyzacyjnych,
  • Wykonywanie testów prywatnego wierzyciela oraz testów prywatnego inwestora,
  • Weryfikacja i analiza możliwości realizacji propozycji układowych,
  • Określanie wartości opłaty exit fee.

Analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością

Wskutek zbiegu różnych okoliczności negatywnie wypływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa, spowodowanych przez czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, w przedsiębiorstwie może wystąpić stan niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Okoliczności te mogą spowodować m.in. zmniejszenie poziomu przychodów operacyjnych, pogorszenie rentowności czy wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, spowodowany np. wydłużeniem okresu spływu należności.

Stosując odpowiednie narzędzia i modele analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oferujemy możliwość predykcji i oceny wystąpienia przesłanek niewypłacalności. Wczesne wykrywanie przejawów pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa pozwala na wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych mających na celu uchronienie przedsiębiorstwa przed wystąpieniem stanu niewypłacalności, a tym samym uchronienie przed jego upadłością bądź potrzebą gruntownej restrukturyzacji.

 

Konsultacje i opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji

Jednym z kluczowych elementów przeprowadzonego z sukcesem procesu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa jest opracowanie na samym jego początku odpowiedniej strategii rozwoju, zakładającej wprowadzenie środków naprawczych, które pozwolą na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz optymalizację jego działalności.

Jako doświadczeni doradcy opracowujemy we współpracy z przedsiębiorstwem długoterminową strategię dalszego rozwoju, uwzględniającą przyczyny pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, dobór właściwych środków restrukturyzacyjnych oraz wprowadzenie odpowiednich narzędzi pozwalających na dalszy rozwój przedsiębiorstwa po zakończeniu procesu jego restrukturyzacji.

Tworzenie planów restrukturyzacyjnych oraz wstępnych planów restrukturyzacyjnych

Plan restrukturyzacyjny ma z założenia dać wierzycielom racjonalne podstawy do oceny możliwości wykonania przez przedsiębiorstwo układu. Powinien być zatem sporządzony w taki sposób, aby pozwalał czytelnikowi na wyrobienie własnej opinii odnośnie realnych perspektyw na uzdrowienie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego. Istotnym jest zatem, aby plan restrukturyzacyjny był przygotowany w sposób przemyślany, konsekwentny oraz uwzględniający wszelkie kwestie istotne z perspektywy prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Przygotowujemy kompleksowe plany restrukturyzacyjne w ścisłym porozumieniu z przedsiębiorstwem oraz nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu.

Wspieramy również przedsiębiorstwa na etapie składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, współtworząc wstępne plany restrukturyzacyjne.

 

Bieżące wsparcie i doradztwo finansowe na rzecz zarządców oraz nadzorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Jako specjaliści w zakresie doradztwa finansowego, wspieramy zarządców oraz nadzorców sądowych, ściśle z nimi współpracując na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Nasze działania w tym zakresie mogą obejmować, w zależności od potrzeb, pomoc przy opracowaniu propozycji układowych, wsparcie w przygotowywaniu okresowych sprawozdań rachunkowych czy bieżącą kontrolę stopnia realizacji zakładanych środków restrukturyzacyjnych.

 

Modelowanie finansowe

Oferujemy nasze wsparcie w przygotowaniu rzetelnych prognoz finansowych opierających się na profesjonalnie przygotowanym modelu działalności przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne na etapie składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w ramach którego przedsiębiorstwo musi wykazać, że w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie zdolne do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania, jak również na etapie przygotowania planu restrukturyzacyjnego, w ramach którego dłużnik zobowiązany jest do przedstawienia prognozowanych wyników finansowych na okres kolejnych pięciu lat, uwzględniających wprowadzenie planowanych środków restrukturyzacyjnych.

 

Działania controllingowo-zarządcze w procesie restrukturyzacyjnym

Pomagamy przedsiębiorstwom w opracowaniu oraz wdrożeniu odpowiednich narzędzi, procedur controllingowych i zarządczych, pozwalających na bieżące kontrolowanie kluczowych aspektów działalności, zarówno z perspektywy finansowej, jak i również operacyjnej czy strategicznej.

 

Sporządzanie opinii o ekonomicznych skutkach podejmowania działań restrukturyzacyjnych

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych niejednokrotnie wymagane jest przekazanie do sądu uzasadnienia dla prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, w tym np. sprzedaży istotnych elementów majątku czy wypowiedzenia umów z kontrahentami. Oferujemy nasze wsparcie w tym zakresie poprzez przygotowanie analizy w zakresie skutków ekonomicznych podejmowanych przez dłużnika bądź zarządcę działań restrukturyzacyjnych.

 

Wykonywanie testów prywatnego wierzyciela oraz testów prywatnego inwestora

Przedsiębiorstwom posiadającym zobowiązania wobec podmiotów publicznych, jak również uzyskujących pomoc udzielaną ze środków publicznych, oferujemy wsparcie poprzez przeprowadzenie testów prywatnego wierzyciela oraz testów prywatnego inwestora.

 

Weryfikacja i analiza możliwości realizacji propozycji układowych

Wspieramy zarówno przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak również wierzycieli, pomagając w weryfikacji propozycji układowych oraz oceniając możliwość ich realizacji w oparciu o plan restrukturyzacyjny oraz zaprezentowane w nim prognozy wyników finansowych.

 

Określanie wartości opłaty exit fee

W przypadku wystąpienia obowiązku wyznaczenia wynagrodzenia exit fee oferujemy nasze wsparcie w zakresie sporządzania wyceny exit fee z zastosowaniem metod i technik zgodnych z wytycznymi OECD.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modelowanie finansowe i budżetowanie Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl