X


Finansowe doradztwo restrukturyzacyjne

Bliska współpraca CMT z ekspertami z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, pozwala na oferowanie wsparcia właścicielom i zarządom przedsiębiorstw w ramach wypracowania trafnych oraz efektywnych rozwiązań, pozwalających na poprawę rezultatów prowadzonej działalności i kondycji firmy, zarówno w krótkim okresie, jak i perspektywie kilkuletniej.

Postępowania restrukturyzacyjne, które prowadzone są wobec podmiotów niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością, mają na celu przede wszystkim zastosowanie licznych procedur naprawczych, z zakresu działań strategicznych, operacyjnych czy finansowych, pozwalających na uniknięcie ogłoszenia przez dane przedsiębiorstwo upadłości. Sprawnie i efektywnie przeprowadzony proces restrukturyzacji pozwala ponadto na dalsze budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez poprawę jego efektywności gospodarowania.

W zależności od fazy cyklu życia, koniunktury gospodarczej czy innych zmian w otoczeniu, przedsiębiorstwa napotykają na bariery i wyzwania ograniczające optymalne tempo rozwoju. W niektórych przypadkach sytuacja z roku na rok pogarsza się, spada zyskowność i wskaźniki płynności finansowej.

Negatywne symptomy w działalności przedsiębiorstwa wymagają podjęcia kompleksowych i szybkich działań w obszarze prowadzonej działalności, modelu biznesowego, generowanych przepływów pieniężnych, czy struktury aktywów i pasywów. Skuteczność wymaga działania w sposób natychmiastowy oraz kompleksowy przy zachowaniu stabilności funkcjonowania organizacji.

Doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych - doświadczenie CMT Advisory
Icon

Dowiedz się więcej nt. restrukturyzacji przedsiębiorstw:

Postępowania restrukturyzacyjne i ich rodzaje

Poznaj zespół ekspertów CMT Advisory, którzy posiadają doświadczenie w obszarze finansowego doradztwa restrukturyzacyjnego

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Nadzoruje i wspiera zespół realizujący projekty dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów przedsiębiorstw, nadzoru właścicielskiego oraz transakcjach M&A - ze szczególnym naciskiem na doradztwo w zakresie strategii akwizycyjnych i pozyskiwania finansowania.

Doktor habilitowany finansów, wykładowca i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym pełnił funkcję Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Od lat związany z bankowością, funduszem private equity oraz branżą doradczą. Współzałożyciel i Członek Zarządu CMT Advisory. Wchodzi w skład licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dyrektor Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

dr Dariusz Zawadka
dr Dariusz Zawadka

Odpowiada za nadzór i realizację projektów dotyczących transakcji fuzji i przejęć, w tym doradztwa na rzecz strony sprzedającej oraz kupującej. Specjalizuje się również w obszarach wykupów właścicielskich oraz wycen spółek i modelowaniu finansowym.

Doktor nauk o finansach przez lata związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym w latach 2013-2021 pełnił funkcję adiunkta w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Kształcił się również na Harvard University oraz London School of Economics. Makler papierów wartościowych i giełd wraz z uprawnieniami dotyczącymi doradztwa inwestycyjnego. Wykładał w Szkole Giełdowej organizowanej przez GPW S.A.

dr Przemysław Grobelny, CFA
dr Przemysław Grobelny, CFA

Odpowiada za obszar finansów przedsiębiorstw, współpracę z instytucjami finansowymi oraz transakcje fuzji i przejęć. Wspiera przedsiębiorców w planowaniu finansowym, ustalaniu wartości rynkowych kluczowych aktywów oraz wdrażaniu systemów nadzorczych i planów naprawczych. Do obszarów jego aktywności należy również sporządzanie opinii eksperckich na potrzeby sporów sądowych i arbitrażowych oraz doradztwo finansowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Z branżą doradztwa finansowego związany od ponad dziesięciu lat. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (na specjalnościach Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami oraz Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa) oraz na Athens University of Economics and Business. Doktor nauk o finansach od 2018 roku oraz posiadacz prestiżowego, międzynarodowego tytułu zawodowego biegłego analityka finansowego – CFA (Chartered Financial Analyst).

Maciej Zając
Maciej Zając

Partner CMT Advisory, który nadzoruje i realizuje projekty z obszarów transakcji M&A jako doradca strony sprzedającej lub kupującej. Zapewnia również wsparcie w ramach doradztwa gospodarczego oraz restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, w tym podczas postępowań układowych oraz sanacyjnych.

Kompetencje związane z branżą doradczą zdobywa od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W międzyczasie ukończył studia doktoranckie w ramach Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na tej samej uczelni.

Jakub Multański
Jakub Multański

Realizuje projekty z obszaru corporate finance, gdzie dokonuje wycen przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządza opinie ekonomiczne na potrzeby sporów gospodarczych. Jest również członkiem zespołu zajmującego się transakcjami M&A.

Z CMT Advisory związany od czasów studenckich. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

Marta Latoń (Pszczółkowska)
Marta Latoń (Pszczółkowska)

Odpowiada za realizację projektów transakcyjnych M&A, w tym doradztwo w procesach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych na rynku prywatnym (transakcje nabywania oraz sprzedaży przedsiębiorstw). W obszarze jej działalności znajdują się również wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych, m.in. wyceny znaków towarowych, a także wyceny instrumentów dłużnych (obligacji).

Od czasów studenckich związana z branżą doradczą oraz CMT Advisory. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Aktualnie przygotowuje się do ostatniego etapu egzaminu uprawniającego do posługiwania się prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

dr Mateusz Mikutowski
dr Mateusz Mikutowski

Wspiera przedsiębiorców w realizacji procesów transakcyjnych M&A po stronie nabywcy lub sprzedawcy.

W obszarze jego działań znajdują się także wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny portfeli wierzytelności oraz tworzenie modeli finansowych.

W branży doradczej praktykę zdobywa od czasów studenckich. Doktor Nauk Społecznych w Dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Adiunkt Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michał Malarski
Michał Malarski

Zapewnia wsparcie w obszarach transakcji M&A, wycen przedsiębiorstw i składników ich majątków oraz w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego. Realizuje projekty dotyczące transakcji sprzedaży oraz kupna przedsiębiorstw, wycen oraz sporządzania specjalistycznych opinii ekonomicznych. Menedżer w zespole odpowiedzialnym m.in. za procesy M&A oraz postępowania restrukturyzacyjne.

W CMT Advisory od czasu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie uzyskał wykształcenie na kierunku o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Obecnie przygotowuje się do III etapu egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst).

Kacper Kostaniak
Kacper Kostaniak

Absolwent specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw na na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Aktualnie przygotowuje się do egzaminu zawodowego ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z modelowaniem finansowym, sporządzaniem planów restrukturyzacyjnych, analiza rynku i transakcjami M&A.

Szczegółowy zakres naszej oferty dotyczącej wsparcia w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw:

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością

Wskutek zbiegu różnych okoliczności negatywnie wypływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa, spowodowanych przez czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, w przedsiębiorstwie może wystąpić stan niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Okoliczności te mogą spowodować m.in. zmniejszenie poziomu przychodów operacyjnych, pogorszenie rentowności czy wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, spowodowany np. wydłużeniem okresu spływu należności.

Stosując odpowiednie narzędzia i modele analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oferujemy możliwość predykcji i oceny wystąpienia przesłanek niewypłacalności. Wczesne wykrywanie przejawów pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa pozwala na wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych mających na celu uchronienie przedsiębiorstwa przed wystąpieniem stanu niewypłacalności, a tym samym uchronienie przed jego upadłością bądź potrzebą gruntownej restrukturyzacji.

 

Konsultacje i opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji

Jednym z kluczowych elementów przeprowadzonego z sukcesem procesu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa jest opracowanie na samym jego początku odpowiedniej strategii rozwoju, zakładającej wprowadzenie środków naprawczych, które pozwolą na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz optymalizację jego działalności.

Jako doświadczeni doradcy opracowujemy we współpracy z przedsiębiorstwem długoterminową strategię dalszego rozwoju, uwzględniającą przyczyny pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, dobór właściwych środków restrukturyzacyjnych oraz wprowadzenie odpowiednich narzędzi pozwalających na dalszy rozwój przedsiębiorstwa po zakończeniu procesu jego restrukturyzacji.

 

Tworzenie planów restrukturyzacyjnych oraz wstępnych planów restrukturyzacyjnych

Plan restrukturyzacyjny ma z założenia dać wierzycielom racjonalne podstawy do oceny możliwości wykonania przez przedsiębiorstwo układu. Powinien być zatem sporządzony w taki sposób, aby pozwalał czytelnikowi na wyrobienie własnej opinii odnośnie realnych perspektyw na uzdrowienie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego. Istotnym jest zatem, aby plan restrukturyzacyjny był przygotowany w sposób przemyślany, konsekwentny oraz uwzględniający wszelkie kwestie istotne z perspektywy prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Przygotowujemy kompleksowe plany restrukturyzacyjne w ścisłym porozumieniu z przedsiębiorstwem oraz nadzorcą lub zarządcą w postępowaniu.

Wspieramy również przedsiębiorstwa na etapie składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, współtworząc wstępne plany restrukturyzacyjne.

 

Bieżące wsparcie i doradztwo finansowe na rzecz zarządców oraz nadzorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Jako specjaliści w zakresie doradztwa finansowego, wspieramy zarządców oraz nadzorców sądowych, ściśle z nimi współpracując na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Nasze działania w tym zakresie mogą obejmować, w zależności od potrzeb, pomoc przy opracowaniu propozycji układowych, wsparcie w przygotowywaniu okresowych sprawozdań rachunkowych czy bieżącą kontrolę stopnia realizacji zakładanych środków restrukturyzacyjnych.

 

Modelowanie finansowe

Oferujemy nasze wsparcie w przygotowaniu rzetelnych prognoz finansowych opierających się na profesjonalnie przygotowanym modelu działalności przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne na etapie składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w ramach którego przedsiębiorstwo musi wykazać, że w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie zdolne do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania, jak również na etapie przygotowania planu restrukturyzacyjnego, w ramach którego dłużnik zobowiązany jest do przedstawienia prognozowanych wyników finansowych na okres kolejnych pięciu lat, uwzględniających wprowadzenie planowanych środków restrukturyzacyjnych.

 

Działania controllingowo-zarządcze w procesie restrukturyzacyjnym

Pomagamy przedsiębiorstwom w opracowaniu oraz wdrożeniu odpowiednich narzędzi, procedur controllingowych i zarządczych, pozwalających na bieżące kontrolowanie kluczowych aspektów działalności, zarówno z perspektywy finansowej, jak i również operacyjnej czy strategicznej.

 

Sporządzanie opinii o ekonomicznych skutkach podejmowania działań restrukturyzacyjnych

W ramach postępowań restrukturyzacyjnych niejednokrotnie wymagane jest przekazanie do sądu uzasadnienia dla prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, w tym np. sprzedaży istotnych elementów majątku czy wypowiedzenia umów z kontrahentami. Oferujemy nasze wsparcie w tym zakresie poprzez przygotowanie analizy w zakresie skutków ekonomicznych podejmowanych przez dłużnika bądź zarządcę działań restrukturyzacyjnych.

 

Wykonywanie testów prywatnego wierzyciela oraz testów prywatnego inwestora

Przedsiębiorstwom posiadającym zobowiązania wobec podmiotów publicznych, jak również uzyskujących pomoc udzielaną ze środków publicznych, oferujemy wsparcie poprzez przeprowadzenie testów prywatnego wierzyciela oraz testów prywatnego inwestora.

 

Weryfikacja i analiza możliwości realizacji propozycji układowych

Wspieramy zarówno przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak również wierzycieli, pomagając w weryfikacji propozycji układowych oraz oceniając możliwość ich realizacji w oparciu o plan restrukturyzacyjny oraz zaprezentowane w nim prognozy wyników finansowych.

 

Określanie wartości opłaty exit fee

W przypadku wystąpienia obowiązku wyznaczenia wynagrodzenia exit fee oferujemy nasze wsparcie w zakresie sporządzania wyceny exit fee z zastosowaniem metod i technik zgodnych z wytycznymi OECD.

Napisz do nas

Kontakt w sprawie usług związanych z doradztwem restrukturyzacyjnym

Skontaktuj się z nami, aby poznać zakres naszego wsparcia i sposób działania w ramach projektów dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Napisz do nas

lub zadzwoń: +48 61 855 30 10POKAŻ NUMER

Sprawdź również inne usługi realizowane przez zespół CMT Advisory

Profesjonalne doradztwo finansowe zapewniamy również w obszarach takich jak:

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: