Plan restrukturyzacyjny. Czym jest i czemu służy?

Jak wynika z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w ramach każdego postępowania restrukturyzacyjnego należy sporządzić plan restrukturyzacyjny.

Plan restrukturyzacyjny jest dokumentem przypominającym w swojej charakterystyce biznesplan. Określa działania mające doprowadzić do osiągnięcia podstawowego celu postępowania restrukturyzacyjnego, czyli przywrócenia dłużnikowi płynności finansowej i możliwości ponownego aktywnego uczestnictwa w rynku oraz uniknięcia jego upadłości, poprzez wdrożenie szeregu rozwiązań naprawczych.

Plan restrukturyzacyjny ma z założenia dać wierzycielom racjonalne podstawy do oceny możliwości wykonania przez dłużnika układu. Powinien być zatem sporządzony w taki sposób, aby pozwalał czytelnikowi na wyrobienie własnej opinii odnośnie realnych perspektyw na uzdrowienie przedsiębiorstwa dłużnika.

Jakie informacje powinien zawierać plan restrukturyzacyjny?

Minimalny zakres zawartości planu restrukturyzacyjnego określa Ustawodawca. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne każdy plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej:

1) opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;

2) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;

3) prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;

4) pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

5) harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;

6) informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;

7) opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;

8) projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;

9) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;

10) imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;

11) datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Oczywiście ustawodawca przewiduje pewne odstępstwa od powyższego, wskazując, iż zawartość planu restrukturyzacyjnego może być ograniczona, jeśli, przykładowo, ze względu na skalę działalności bądź charakterystykę przedsiębiorstwa dłużnika, przygotowanie wszystkich powyższych punktów nie jest możliwe lub nie jest niezbędne, aby ocenić możliwości wykonania przez dłużnika układu.

Plan restrukturyzaycjny. Kto odpowiada za jego przygotowanie?

Plan restrukturyzacyjny jest dokumentem, za którego sporządzenie jest odpowiedzialny doradca restrukturyzacyjny, czyli:

  • w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu – nadzorca układu,
  • w przypadku przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego – nadzorca sądowy,
  • w przypadku postępowania sanacyjnego – zarządca.

Oczywiście ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której organ niezależny od przedsiębiorstwa byłby w stanie sporządzić kompleksowy plan restrukturyzacyjny przedstawiający założenia i działania, zgodnie z którymi ma dojść do uzdrowienia przedsiębiorstwa dłużnika, bez jego udziału. Dlatego też podmioty odpowiedzialne za sporządzenie planu restrukturyzacyjnego przygotowują go w ścisłym porozumieniu z dłużnikiem, a w niektórych przypadkach angażują również w tym celu podmioty trzecie.

Plan restrukturyzacyjny należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, choć w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony nawet do 3 miesięcy.

Dowiedz się więcej:

1. Postępowania restrukturyzacyjne i ich rodzaje
2. Przesłanki do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wpływ na działalność przedsiębiorstwa dłużnika
3. Minimalizacja negatywnych skutków i wpływu koronawirusa na kondycję przedsiębiorstwa oraz zapewnienie zarządowi ograniczenia odpowiedzialności osobistej
4. Zespół CMT Advisory współtworzył plan restrukturyzacyjny dla Kancelarii Medius S.A.

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn