X

Wycena know-how, technologii i patentów

Know-how i tajemnice handlowe stanowią aktywa niematerialne, które znajdują się w posiadaniu niemal każdej organizacji. Mogą być one udokumentowane w plikach, schematach, rysunkach czy archiwach, lecz materiały tego rodzaju stanowią zwykle tylko niewielką część całego aktywa w postaci know-how czy tajemnicy handlowej. Aktywa te stanowią integralny element organizacji i są częścią kapitału intelektualnego przedsiębiorstw.

Dysponowanie know-how, technologiami czy patentami stanowi element strategii tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Posiadanie tego rodzaju aktywów ma pozytywny wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów, a utrata kontroli nad informacjami stanowiącymi know-how i tajemnice handlowe może stanowić istotne zagrożenie dla organizacji.

Z uwagi na rosnące znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, znajomość wartości kluczowych składników majątku ma istotny wpływ na formułowanie długoterminowej strategii przedsiębiorstwa.

Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych opiera się na założeniu dotyczącym możliwości wyboru przez spółki i organizacje, czy preferują posiadać dany składnik aktywów na własność, czy też zawrzeć porozumienie licencyjne z jej właścicielem. Wartość godziwa jest obliczana jako bieżąca wartość hipotetycznych opłat pieniężnych uiszczanych jej właścicielowi, z których spółka jest zwolniona w przypadku posiadania aktywa na własność.

Metoda podziału dochodów polega na ustaleniu dodatkowych przepływów pieniężnych (dochodów) generowanych dzięki wykorzystywaniu kapitału intelektualnego przedsiębiorstw oraz dokonaniu odpowiedniego podziału tych przepływów pomiędzy licencjodawcę oraz licencjobiorcę. Wartość godziwa jest obliczana jako bieżąca wartość hipotetycznych dochodów przynależnych licencjodawcy.

Aktywa takie jak know-how, technologie czy patenty coraz częściej są przedmiotem transakcji, wykorzystywane są w działaniach reorganizacyjnych, jak i stosowane są jako zabezpieczenie finansowania. Rzetelna ich wycena jest niezbędnym elementem umożliwiającym sprawną realizację wspomnianych procesów.

Wśród metod wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw można wyróżnić trzy grupy: metody rynkowe, metody dochodowe oraz metody kosztowe. Do najpopularniejszych metod należy metoda zwolnienia z opłat licencyjnych oraz metoda podziału dochodów.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl