X

Rozwój przez przejęcia

Każde przedsiębiorstwo powinno posiadać strategię rozwoju, która zakładać będzie rozwój organiczny, rozwój przez przejęcia lub pewną kombinację dwóch wspomnianych ścieżek wzrostu.

Jako profesjonalny doradca jesteśmy w stanie kompleksowo i optymalnie wpleść proces przejęcia w życie codzienne organizacji. Wspieramy klientów od samego początku procesu akwizycji, aktywnie uczestnicząc w nakreślaniu kryteriów pożądanego kandydata do przejęcia, aż do momentu finalizacji transakcji.

 

WSPARCIE FIRMY W ROZWOJU ZEWNĘTRZNYM PRZEZ AKWIZYCJE

Jednym z warunków przeprowadzenia udanej akwizycji, która następnie zwiększy wartość biznesu i pozwoli osiągnąć oczekiwany zwrot z inwestycji, jest właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie transakcji.

Gdy zarząd lub właściciele przedsiębiorstwa będą gotowi do przeprowadzenia przejęcia, wspólnie rozpoczynamy prace nad założeniami i celami projektu, jakim jest nabycie innego podmiotu. Na wstępie bardzo istotne jest poznanie organizacji oraz ustalenie, jakimi cechami powinien się wyróżniać idealny kandydat.

Istotnym elementem procesu jest wyodrębnienie potencjalnych celów działających na rynku, a następnie nawiązanie z nimi kontaktu i złożenie oferty wybranemu podmiotowi. Po jej akceptacji, CMT Advisory we współpracy z firmami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego, rachunkowego oraz prawnego, przeprowadza badanie due diligence przedsiębiorstwa do nabycia.

Po pomyślnym zakończeniu prac dokonujemy finalnej wyceny celu akwizycji oraz wspieramy Klienta w sporządzeniu wiążącej oferty nabycia, a także uczestniczymy w negocjacjach cenowych. Finalizacja procesu obejmuje podpisanie umowy nabycia oraz integrację po przejęciu.

 

POSZUKIWANIE POŻĄDANYCH KANDYDATÓW DO PRZEJĘCIA I KOORDYNACJA PROCESU TRANSAKCYJNEGO

Wspólnie z Klientem staramy się zidentyfikować pożądane cechy biznesu będącego celem transakcji, tak aby po dokonaniu zakupu możliwe było osiągnięcie jak największych efektów synergii.

W przypadku poszukiwania celu do nabycia współpracę rozpoczynamy od poznania charakterystyki działalności przedsiębiorstwa nabywcy oraz zrozumienia jego potrzeb.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy rynku oraz sporządzenie szerokiej listy potencjalnych celów transakcyjnych. Będzie ona zawierać przeważnie od kilkunastu do kilkudziesięciu podmiotów, z podziałem na branże, rynki geograficzne oraz inne wyodrębnione kryteria.

Następnie, wspólnie z Klientem ustalamy docelową listę podmiotów, z którymi nawiązany zostanie kontakt w celu zapytania o możliwość dokonania przejęcia.

Doradcy CMT Advisory nawiązują kontakt z wybranymi podmiotami. Potencjalny inwestor podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności z wybranymi firmami w celu otrzymania niezbędnych danych, które pozwolą na przygotowanie wstępnej wyceny celów przejęcia. Odbywają się również spotkania, po których inwestor, przy wsparciu naszych specjalistów, dokonuje wyboru preferowanego celu. Następnie, przygotowywana i składana jest oferta niewiążąca.

 

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ SYNERGII W PROCESIE NABYCIA

Proces transakcyjny polegający na nabyciu przedsiębiorstwa każdorazowo wymaga dokonania wyceny podmiotu gospodarczego będącego przedmiotem transakcji.

W wyniku transakcji podmiot przejmujący może uzyskać efekty synergii płynące m.in. z optymalizacji kosztów dzięki integracji dublujących się obszarów lub ze zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów obu przedsiębiorstw i posiadanych przez nie kanałów dystrybucji, dzięki czemu osiągany jest wzrost rentowności biznesu.

Oczekiwane efekty synergii powinny zostać uwzględnione w modelu finansowym, co pozwoli na określenie wartości inwestycyjnej nabywanego przedsiębiorstwa i precyzyjne ustalenie maksymalnego poziomu ceny, jaką można zapłacić za nabywane przedsiębiorstwo.

 

STRUKTURYZOWANIE I POZYSKIWANIE FINANSOWANIA NA POTRZEBY AKWIZYCJI

Przy przeprowadzaniu akwizycji przedsiębiorstwa niezbędne jest określenie optymalnej struktury transakcji. Strukturyzowanie transakcji obejmuje m.in. takie kwestie jak: wielkość obejmowanego pakietu udziałów lub akcji przejmowanej spółki, forma i moment zapłaty, źródła finansowania transakcji, czy też ustalenie podmiotu, który bezpośrednio obejmie nabyte udziały.

Z uwagi na to, że nabycie innego przedsiębiorstwa wiąże się najczęściej z nakładami znacznie przekraczającymi możliwości ich samodzielnego pokrycia przez spółkę, konieczne staje się pozyskanie dodatkowego finansowania.

Dostępne rozwiązania obejmują m.in. pozyskanie kredytu bankowego. Z uwagi na dużą ostrożność instytucji finansowych w przystępowaniu do nowych projektów oraz wysokie wymagania stawiane podmiotom ubiegającym się o finansowanie, zaangażowanie doradcy może istotnie wpłynąć na skuteczność realizacji procesu oraz skrócenie jego przebiegu.

Wsparcie obejmuje najczęściej przygotowanie materiałów i analiz dotyczących projektu inwestycyjnego, sporządzenie biznes planu oraz modelu finansowego, a także negocjacje z bankami lub inwestorami.

Osoby odpowiedzialne za przebieg procesu kupna

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

tel.: 61 855 30 10
mail: biuro@cmt-advisory.pl