Wsparcie CMT Advisory przy udokumentowaniu ekonomicznego uzasadnienia działań biznesowych

28 października 2016

Obecny kierunek zmian przepisów prawa podatkowego przenosi ciężar uzasadnienia sensu ekonomicznego przeprowadzonych zmian reorganizacyjnych na przedsiębiorcę. W przypadku kontroli podatkowej to podatnik będzie zobowiązany do wykazania, że jego działania nie miały na celu uniknięcia opodatkowania, lecz były podyktowane względami gospodarczymi.

Skutki podatkowe działań reorganizacyjnych mogą zostać zakwestionowane przez organ podatkowy, gdy działaniom reorganizacyjnym zostanie przypisany charakter pozorności.

W związku z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania zakwestionowane mogą zostać korzyści podatkowe (w tym związane z CIT, PCC) powstałe zarówno przy transakcjach zawartych po 15.07.2016 roku, jak również przeprowadzonych w latach poprzednich, jeśli ich skutki podatkowe mają wpływ na obecne rozliczenia.

Bieżące regulacje nie wskazują zamkniętego katalogu działań, jakie mogą podlegać klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Interpretacja przepisów przez organy podatkowe może być bardzo szeroka, co sprawia, że większość transakcji między spółkami powiązanymi może wymagać uzasadnienia ich sensu ekonomicznego. Niemniej jednak już teraz można wskazać na działania przedsiębiorstwa, przy których należy przygotować dokument zawierający ich uzasadnienie ekonomiczne:

  • Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki powiązanej
  • Przeniesienie nieruchomości, gruntów i innych istotnych aktywów do spółki powiązanej
  • Zawarcie/ rozwiązanie/ renegocjacja istotnych umów między spółkami powiązanymi
  • Połączenie spółek
  • Przeniesienie znaków towarowych do spółki powiązanej
  • Podział spółki
  • Przeniesienie bazy klientów do spółki powiązanej
  • Sprzedaż udziałów, wymiana udziałów
  • Zmiana formy prawnej spółki
  • Zakładanie nowych spółek pełniących te same funkcje, co już istniejące przedsiębiorstwa w Grupie

Mimo, iż względy i efekty gospodarcze prowadzonych działań reorganizacyjnych czy realizowanych transakcji między podmiotami powiązanymi są oczywiste dla właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwem, powinny zostać podsumowane w formie dokumentu, do którego będzie można odwołać się w przypadku kontroli.

Efektem prac Zespołu CMT Advisory jest dokument biznesowo-strategiczny możliwy do wykorzystania pomocniczo przy kontroli podatkowej w celu wykazania zasadności ekonomicznej działań reorganizacyjnych/transakcji i ograniczenia ryzyka ich zakwestionowania oraz zastosowania sankcji podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszej oferty oraz do kontaktu z Menedżerami CMT Advisory.