Nadzór KNF-u nad SKOK-ami

Od 27 października 2012 roku spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK) zostały objęte nadzorem finansowym KNF. Przekazanie KNF zadań kontrolnych powoduje wzrost wiarygodności oraz prestiżu SKOKów, jednakże z drugiej strony nakłada na kasy obowiązek prowadzenia działalności w sposób gwarantujący bezpieczeństwo depozytów członków.

KNF powierzył Komitetowi Stabilności Finansowej pracę nad oceną raportów otwarcia kas, które zostały przeprowadzone przez niezależnych biegłych rewidentów celem określenia funkcjonowania, pozycji finansowej oraz wypłacalności SKOKów. Jednocześnie KNF w ustawowym trybie nadzorczym analizuje ryzyka w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych oraz sprawdza jakość dotychczasowej kontroli nad SKOKami sprawowanej przez Kasę Krajową.

SKOKi, które wygenerują stratę finansową bądź ich fundusze własne osiągną niewystarczające wartości, aby zapewnić bezpieczeństwo lokat członkowskich będą zobowiązane do opracowania programu postępowania naprawczego.

Program postępowania naprawczego powinien obejmować przede wszystkim szczegółowy opis działań strategicznych, których realizacja umożliwi odbudowanie bazy kapitałowej SKOKu oraz opracowanie prognoz finansowych przedstawiających wymierne efekty założonego planu rozwoju i restrukturyzacji. Realizacja programu naprawczego poprzez wdrożenie proponowanych działań restrukturyzacyjnych powinna ograniczyć ryzyko niewypłacalności, poprawić efektywność funkcjonowania SKOKu, co z kolei umożliwi osiągnięcie dodatnich wyników finansowych.