Nowelizacja minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych

4 lipca ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych (zw. obecnie: „podatkiem od przychodów z budynków”).

Nowa regulacja w istotny sposób zmienia zakres przedsiębiorców zobowiązanych do zapłaty tego podatku.

Najważniejsze zmiany to m.in. rozszerzenie katalogu podatników.

 

Nie tylko centra handlowe i biura.

Kluczowa zmiana polega na objęciu podatkiem dochodowym, co do zasady, wszystkich budynków oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wyłączeniu z podatku będą podlegać budynki, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (pod pewnymi warunkami) oraz budynki, gdy ich wynajmowana część nie przekroczy 5 proc. powierzchni.

Oznacza to rozszerzenie katalogu budynków objętych ww. podatkiem. Dla przypomnienia – dotychczas, tj. od 1 stycznia 2018r., opodatkowaniu podlegały jedynie nieruchomości o charakterze handlowo-usługowym sklasyfikowane jako centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy, butiki i pozostałe nieruchomości handlowo-usługowe oraz budynki biurowe.

Zmiana progu podatkowego.

Nowelizacja wprowadza również nowy sposób kalkulacji limitu kwoty wolnej od podatku. Obecnie limit kwoty wolnej od podatku w wys. 10 mln stosowany jest odrębnie w stosunku do każdego budynku. Natomiast wg zmienionych przepisów limit 10 mln  będzie odnoszony do sumy wartości początkowych wszystkich budynków posiadanych przez danego podatnika. W sytuacji, gdy podatnik wynajmuje tylko część budynku, jedynie ta część będzie podlegać opodatkowaniu. Wprowadzone zmiany spowodują więc zwiększenie liczby przedsiębiorców zobowiązanych do płacenia tego podatku, ponieważ objęci nim zostaną także właściciele kilku budynków, których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza ustawowego progu 10 mln, ale ich łączna wartość ten próg przekracza.

Przykładowo: przedsiębiorca będący właścicielem trzech budynków – centrów handlowych o wartości początkowej każdego z nich nieprzekraczającej 4 mln zł nie podlega obecnie obowiązkowi podatkowemu. Natomiast w świetle znowelizowanych przepisów będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku, ponieważ jest właścicielem budynków o łącznej wartości początkowej wynoszącej 12 mln, a więc przekraczającej ustawowy limit 10 mln.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wszyscy przedsiębiorcy posiadający środki trwałe będące budynkami, które oddają do używania, tj. zarówno płacący obecnie ten podatek, jak i niepodlegający opodatkowaniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, powinni zweryfikować swoje obowiązki w kontekście wprowadzonej nowelizacji.