Raport KNF o SKOKach

W dniu wczorajszym (6.06.2013 roku) Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała „Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku”, który jest pierwszym opracowaniem zawierającym wnioski z przeprowadzonych na podstawie art. 87 ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych z 2009 roku audytów zewnętrznych sytuacja kas. Zgodnie z publikacją obecne uwarunkowania w sektorze SKOK wymagają wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych, w tym również z wykorzystaniem funduszu stabilizacyjnego. Sytuację w sektorze obrazuje fakt, iż na dzień sporządzenia raportu większość kas (44 z ogólnej liczby 55) została zobowiązana przez nadzorcę do sporządzenia programu postępowania naprawczego, podczas gdy na koniec 2012 roku taki obowiązek nałożony był na 23 kasy.

Raport KNF podkreśla ponadto nasilającą się tendencję konsolidacji sektora SKOK. Podobna sytuacja miała miejsce w przeszłości w sektorze banków spółdzielczych, gdzie konsolidacja stanowiła sposób banków na spełnienie nałożonych norm adekwatności kapitałowej. W obliczu zidentyfikowanych przez KNF problemów kas z utrzymywaniem adekwatnych do prowadzonych działalności funduszów własnych można oczekiwać, że nadzorca korzystając z uprawnień wynikających z nowej ustawy będzie dążył do wzrostu skali fuzji i przejęć kas.