Rynek detaliczny Catalyst przyciąga coraz większych

Pod koniec stycznia na rynku obligacji Catalyst zadebiutowały papiery dłużne Banku Zachodniego WBK o wartości nominalnej 500 mln zł. W większości zostały one podzielone pomiędzy krajowych inwestorów instytucjonalnych, 100 mln zł objął natomiast EBOR. Transakcja jest pierwszym projektem EBOR-u, realizowanym w ramach Programu dla Instytucji Finansowych w Polsce, którego celem jest wzmacnianie rozwoju dłużnego rynku kapitałowego.

Debiut obligacji BZ WBK na Catalyst różnił się od innych debiutów obligacji instytucji finansowych, pod tym względem, że papiery wartościowe trafiły także do obrotu detalicznego Catalyst, dzięki czemu handlować nimi mogą także inwestorzy indywidualni. Do tej pory tego typu obligacje notowane były przede wszystkim na rynku hurtowym BondSpot.

Obligacje o zapadalności 36 miesięcy i oprocentowaniu równym stawce WIBOR 6M powiększonej o 1,2 pkt proc. pozwalają zarobić obecnie inwestorom około 3,8%. BZ WBK zaoferował inwestorom o 10 pkt bazowych mniej w porównaniu ze sprzedawaną w listopadzie emisją obligacji detalicznych serii D PKN Orlen, które przez agencję Fitch Ratings ocenione zostały na bardzo wysokim poziomie A-.

BZ WBK nie wyklucza przeprowadzenia emisji obligacji detalicznych w przyszłości. Nie będzie to jednak decyzja podyktowana chęcią poprawy płynności, a raczej dążeniem do dywersyfikacji źródeł finansowania.

Obligacje korporacyjne stają się coraz bardziej popularną formą pozyskiwania kapitału przez Spółki. Sukces takich emisji jak PKN Orlen, gdzie – w przypadku serii C – pula 200 mln zł została wyczerpana już pierwszego dnia subskrypcji pokazuje, że również inwestorzy zainteresowani są lokowaniem w tego typu instrumenty dłużne.