Solorz-Żak na czele medialno-telekomunikacyjnego lidera. Przejęcie Polkomtela przez Cyfrowy Polsat

22 listopada 2013 Zespół CMT Advisory Komentarze

Cyfrowy Polsat, największa grupa medialna w Polsce, podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia pakietu większościowego w wehikule inwestycyjnym kontrolującym Polkomtel, operatora sieci komórkowej Plus. Umowa obejmuje 83,8% udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited, za które Grupa zapłaci własnymi akcjami, emitując w tym celu 243,93 mln warrantów subskrypcyjnych, uprawniających udziałowców Metelem – Argumenol Investment Company Ltd, Karswell Ltd oraz Sensor Overseas Ltd, do objęcia jednakowej liczby akcji.

Wartość Metelem na potrzeby transakcji została oszacowana na 6,15 mld zł, co sprawia, iż zakładana cena emisyjna 1 akcji wyniesie 21,12 zł. Pozostałe 16,2% udziałów w wehikule należy do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który również analizuje możliwość partycypacji w transakcji. Akcje objęte przez Argumentol, Karswell i Sensor będą stanowić 41,18% kapitału zakładowego Grupy, zaś nowym udziałowcom przysługiwać będzie 31,6% głosów na WZA.

Wycena Metelem została zrealizowana w oparciu o trzy metody: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), mnożników dla porównywalnych, notowanych na rynku giełdowych operatorów komórkowych oraz metodę mnożników transakcyjnych. Przeprowadzona wycena potwierdza atrakcyjność zawartej w umowie ceny. Implikowany wskaźnik EV/EBITDA na koniec 3 kwartału za 12 ostatnich miesięcy, wynoszący 5,7x (bez uwzględnienia synergii), znajduje się poniżej poziomu wynikającego z wyceny spółek porównywalnych oraz analizy ostatnio przeprowadzonych transakcji.

Zarząd Cyfrowego Polsatu szacuje, iż realizacja transakcji przyniesie do końca 2019 roku znaczne synergie operacyjne i finansowe w wysokości odpowiednio 3,5 mld zł oraz 0,5 mld zł, związane m.in. poprawą warunków finansowania zadłużenia, które powinny stanowić dodatkową wartość dla akcjonariuszy, nieuwzględnioną w cenie nabycia.

Po przejęciu Metelem, Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem stanie się niekwestionowanym liderem rynku medialno-telekomunikacyjnego w Polsce. Adresatami unikalnego portfolio, będącego efektem połączenia usług obydwu operatorów, będzie według ostrożnych założeń blisko 17 mln osób. Analiza wyników finansowych proforma nowej Grupy na koniec 3 kwartału 2013 roku wskazuje na 9,7 mld zł przychodów, EBITDA na poziomie 3,9 mld zł, marżę EBITDA 40,1% oraz operacyjne przepływy pieniężne w wysokości 3,6 mld zł. Skonsolidowane zadłużenie netto, przy 1,8 mld zł długu netto Cyfrowego Polsatu oraz 10,2 mld zł Metelem, wyniosłoby 3,1x EBITDA.

Finalizacja transakcji jest uwarunkowana uzyskaniem zgody akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na subskrypcję akcji nowej emisji oraz skuteczne zakończenie procesu refinansowania obecnego zadłużenia Spółki. Zarząd Cyfrowego Polsatu przewiduje zakończenie transakcji w połowie przyszłego roku, co stanowi adekwatny okres na przeprowadzenie refinansowania oraz sporządzenie prospektu emisyjnego na potrzeby dopuszczenia do obrotu na GPW akcji wyemitowanych dla wspólników Metelem.