Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka

30 lipca 2013 Dariusz Zawadka Publikacje

Jednym z kluczowych priorytetów strategii wzrostu gospodarczego jest zwiększanie dostępności do finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza zaliczanych do MSP, stanowiących o rozwoju poszczególnych krajów i ich innowacyjności. Problem ten został dostrzeżony w Unii Europejskiej i ujęty w strategii Europa 2020 jako istotna determinanta dalszego rozwoju wszystkich krajów członkowskich. Jednym z narzędzi niwelujących ograniczenia w dostępie do kapitału finansującego rozwój przedsiębiorstw mogą być publiczne rynki kapitałowe.

Książka ukazuje alternatywne systemy obrotu (ASO) jako istotny element mobilizacji kapitału inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Alternatywne rynki umożliwiają im ekspozycję na rynek wcześniej dla nich niedostępny lub ograniczany barierami. Dzięki uczestnictwu w ofertach sprzedaży akcji, a później poprzez obrót na rynku wtórnym, inwestorzy mają możliwość finansowania przedsiębiorstwa we wczesnym etapie rozwoju.

Przeprowadzona analiza, której wyniki przedstawiono w książce, wykazała, że na polskim rynku istnieje luka kapitałowa między finansowaniem udostępnianym ze strony aniołów biznesu oraz funduszy podwyższonego ryzyka. W tę lukę wpisuje się możliwość pozyskania finansowania poprzez ASO. Elastyczność alternatywnych rynków sprawia, że mogą one dostosować się do występującej luki kapitałowej, a przez to ją niwelować.

Wyniki badań cechuje istotny wymiar praktyczny dla wszystkich uczestników rynku, tj. dla inwestorów, emitentów, organizatorów rynku oraz podmiotów wspierających działalność ASO, takich jak: Autoryzowani Doradcy, Animatorzy, KNF itp. Książka ukazuje miejsce i rolę alternatywnych systemów obrotu na rynku kapitałowym. Dokonano w niej analizy poszczególnych tego typu rynków pod względem wielkości, wymogów informacyjnych i regulacji w zakresie dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu. Czytelnik znajdzie również informacje jak przebiega proces pozyskiwania kapitału oraz upublicznienia spółki w ramach ASO. Dla obecnych i potencjalnych inwestorów interesujące mogą być wyniki badania w zakresie pomiaru ryzyka i stóp zwrotu wynikających z inwestycji w akcje przedsiębiorstw notowanych na tych rynkach.