Software House, SaaS i Managed Service 2024. Prognozy i nośniki wartości.

Branża informatyczna nie jest jednorodna. W ramach szerokiego określenia IT funkcjonuje wiele rodzajów działalności. Wśród najbardziej popularnych wyróżnia się m. in. modele Software House, Software as a Service (SaaS) i Managed Services, z których każdy odznacza się unikalnymi cechami. Rynek dla każdego z tych segmentów w ostatnich latach rósł dynamicznie. Utrzymanie podobnej stopy wzrostu prognozowane jest również na najbliższą przyszłość.

Sektor Software House

Zgodnie z raportem dotyczącym rynku tworzenia oprogramowania na zamówienie z 2023 roku, opublikowanym przez Market Research Future, globalna wartość rynku w 2022 roku wyniosła 26,9 mld USD. Oszacowano, że rynek w 2023 roku osiągnie wartość 33,3 mld USD. Oczekiwana wartość rynku w 2032 roku została natomiast zaprognozowana na poziomie 185,1 mld USD. Wynika z tego, że w latach 2023-2032 oczekiwany średni roczny wzrost kształtuje się na poziomie 23,9%. Jako czynniki, które wpłyną na tak dynamiczny wzrost, autorzy raportu wskazują zwiększenie zapotrzebowania na komercyjne oprogramowanie do analizy danych w czasie rzeczywistym oraz na platformy low-code upraszczające proces programowania.

Sektor SaaS

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Grand View Research w kwietniu 2023 roku globalny rynek SaaS w 2022 roku osiągnął wartość 261,15 mld USD. Autorzy raportu szacują, iż w latach 2023-2030 rynek SaaS będzie rósł przeciętnie 13,7% rocznie, osiągając w 2030 roku wartość 819,23 mld USD. Wśród głównych czynników wzrostu została wskazana rosnąca rola outsourcingu procesów w modelach biznesowych towarzysząca powstawaniu dużej liczby małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Ponadto istotny wpływ na wzrost rynku ma postępująca digitalizacja objawiająca się m. in. coraz szerszym zastosowaniem aplikacji mobilnych i oprogramowania w pracy, np. do zdalnej komunikacji.

Sektor Managed Services

Według raportu Grand View Research z 2023 roku wartość globalnego rynku Managed Services w 2022 roku została określona na poziomie 267,3 mld USD. Zgodnie z prognozami oczekiwaną wartość rynku w 2030 roku oszacowano na poziomie 731,08 mld USD z CAGR w latach 2023-2030 w wysokości 13,6%. Na wzrost tego rynku wpływa m. in. rosnące zapotrzebowanie na technologie chmurowe, IoT i blockchain. Według autorów raportu istotny wzrost zapotrzebowania na usługi Managed Services nastąpił w wyniku pandemii Covid-19, która była przyczynkiem do spopularyzowania pracy zdalnej, a co za tym idzie — do wzrostu zapotrzebowania na oprogramowanie i systemy służące w codziennej pracy.

Indywidualne nośniki wartości dla spółek Software House, SaaS i Managed Services

Samo funkcjonowanie w ramach dynamicznie rosnącej branży nie jest wystarczające do osiągnięcia sukcesu. W zależności od wykorzystywanego modelu biznesowego inne cechy i własności spółki wpływają na jej sukces, a co za tym idzie – na jej wartość. Indywidualne nośniki dla inwestorów, z uwzględnieniem różnic pomiędzy opisywanymi modelami biznesowymi prezentujemy na poniższym schemacie.

Prognozy oraz nośniki wartości dla segmentów Software House, SaaS oraz Managed Service