Due diligence – po co jest przeprowadzane

Analiza due diligence (z ang. należyta staranność) polega na szczegółowym badaniu przedsiębiorstwa w celu oceny kondycji finansowej, zidentyfikowania jego silnych i słabych stron oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń, jakie mogą wystąpić po zakończeniu procesu transakcyjnego. Badanie due diligence jest zwyczajowo zlecane przez inwestora będącego zainteresowanym kupnem danego przedsiębiorstwa. Jest to również bardzo częsty warunek dokonania transakcji.

Korzyści płynące z analizy due diligence dla inwestora

  • Ograniczenie ryzyka związanego z planowaną inwestycją, poprzez położenie szczególnego nacisku badania na identyfikacje czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zidentyfikowane na etapie due diligence ryzyka, zostają odzwierciedlone w dokumentacji transakcyjnej, m.in. w umowie sprzedaży nabycia oraz oświadczeniach i zapewnieniach sprzedającego względem kupującego. Pozwala to na przeniesie odpowiedzialności w przypadku realizacji wymienionych ryzyk na stronę sprzedającą i ochronę interesów inwestora.
  • Rozpoznanie wszystkich rodzajów ryzyka związanych z danym podmiotem, zarówno tych występujących w momencie badania jak i tych ryzyk, które mogą zrealizować się w przyszłości.
  • Zidentyfikowanie na wczesnym etapie czynników, które mogą stanowić powód do rezygnacji z dokonania transakcji przez inwestora, tzw. deal breaker. Pozwala to na ograniczenie strat związanych z zaangażowaniem się w nierentowną inwestycję.
  • Badanie due diligence zapewnia ponadto dokładną analizę i weryfikację sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dane finansowe przedstawiane przez sprzedającego w ofercie są z reguły przedstawiane w jak najkorzystniejszy sposób. Z tego względu podczas analizy due diligence potwierdzana jest ich zgodność ze stanem faktycznym oraz identyfikowane są czynniki, które mogą wpłynąć na ostateczne określenie wartości przedsiębiorstwa. Uzyskanie rzetelnego obrazu finansowego przedsiębiorstwa pozwala na precyzyjne określenie ceny, którą inwestor jest skłonny zapłacić.
  • Przeprowadzenia biznesowego due diligence, pozwala jeszcze przed dokonaniem transakcji, na opracowanie i ukierunkowanie strategii rozwoju dla przejmowanego przedsiębiorstwa. Analizie podlegają rynki na których działa podmiot, oferowane usługi i produkty, otoczenie konkurencyjne, charakterystyka dostawców i odbiorców, stabilność i dynamika popytu.

Wnioski z przeprowadzonej analizy due diligence pozwalają inwestorowi na dokonanie prawidłowej decyzji odnośnie tego czy warto angażować środki finansowe na zakup przedsiębiorstwa. Zebrane wnioski stanowią także argument w negocjacjach dotyczących końcowej ceny transakcji. Dodatkowo raport z badania due diligence jest dobrą podstawą do ustalania przyszłej strategii rozwoju przedsiębiorstwa po dokonaniu transakcji.