Obowiązek dokumentacyjny a transakcje realizowane z podmiotami z rajów podatkowych

Zgodnie z polskimi przepisami o cenach transferowych transakcje realizowane z podmiotami z rajów podatkowych podlegają obowiązkom sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W związku z tym, każdy podatnik powinien dokonać identyfikacji swoich transakcji i mieć przy tym na uwadze nie tylko transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi, ale także transakcje realizowane z podmiotami z rajów podatkowych.

Aby określić, czy podatnik powinien sporządzić dokumentację cen transferowych należy dokonać identyfikacji obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok obrotowy. Więcej na temat obowiązków związanych z obszarem cen transferowych znaleźć można w artykule pt. Obowiązek dokumentacyjny oraz obowiązek informacyjny w zakresie cen transferowych.

Podmioty z rajów podatkowych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

Pod pojęciem podmioty z rajów podatkowych rozumie się podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagraniczne zakłady położone na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zmiany w przepisach dotyczących transakcji realizowanych z rajami podatkowymi

W ostatnim czasie na gruncie przepisów o cenach transferowych, pojawiało się zmian dotyczących transakcji realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych.

Jedną z pozytywnych modyfikacji dokonanych w opisywanym zakresie było uchylenie przepisów dotyczących transakcji pośrednich z rajami podatkowymi. Uchylono przepis art. 11o ust. 1a i ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wskazywał na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych lub transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel miał miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekraczała 500 000,00 PLN.

Należy natomiast pamiętać, że nadal występuje obowiązek dokumentacyjny dla transakcji realizowanych przez podatnika bezpośrednio z podmiotem z raju podatkowego.

W celu określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych z podmiotem z raju podatkowego, należy zweryfikować, czy w danym roku obrotowym podatnik realizował takie transakcje oraz w jakiej wysokości.

Obowiązek ten występuje zarówno w transakcjach kontrolowanych oraz niekontrolowanych, oznacza to, że należy mieć na uwadze zarówno transakcje zawierane z podmiotami z rajów podatkowych, które są podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi.

Progi dokumentacyjne dla transakcji z rajami podatkowymi

Kolejną pozytywną zmianą dla podatników jest podwyższenie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których należy sporządzić dokumentację. Obecnie próg ten wynosi dla transakcji finansowej 2 500 000,00 PLN, natomiast dla transakcji innej niż finansowa 500 000,00 PLN . Należy również pamiętać przy określaniu, które transakcje podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o pogrupowaniu ich w transakcje od strony przychodowej oraz kosztowej.

Każdy podatnik, który realizował transakcję kontrolowaną lub niekontrolowaną z podmiotem z raju podatkowego w danym roku obrotowym, po przekroczeniu progów dokumentacyjnych jest w obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych. Dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.