Krajowa Administracja Skarbowa – Rozszerzenie kompetencji kotrolujących

Od 1 marca 2017 roku działa Krajowa Administracja Skarbowa (tzw. KAS) utworzona w związku z reformą administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

Do najważniejszych zmian związanych z powstaniem KAS należy zaliczyć modyfikacje w zakresie zasad przeprowadzania kontroli. Skutkiem reformy administracji jest likwidacja kontroli skarbowej przeprowadzanej dotychczas przez urzędy kontroli skarbowej. Od 1 marca 2017 roku kontrola będzie mogła przybrać jedną z dwóch poniższych form:

  1. Kontrola podatkowa przeprowadzana na dotychczasowych zasadach przez urzędy skarbowe,
  2. Kontrola celno-skarbowa przeprowadzana przez urzędy celno-skarbowe, której głównym celem będzie zwalczanie oszustw i wyłudzeń podatkowych.

W związku z przedmiotowymi zmianami rozszerzono uprawnienia osób przeprowadzających kontrole u przedsiębiorców. Obecnie kontrolujący mogą m.in. żądać przedstawienia dokumentów za okres który nie jest objęty kontrolą, domagać się udostępnienia dokumentów poufnych czy dokonać przeszukania lokalu w każdej sytuacji (dotychczas możliwość taka istniała jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie). Istotną zmianą jest również możliwość przeprowadzenia u danego podatnika kontroli celno-skarbowej przez każdego z 16 Naczelników Urzędu Kontroli Celno-Skarbowej (bez ograniczenia do danego województwa) oraz likwidacja obowiązku doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego.

Aktualnie KAS jest w fazie wdrażania co powoduje pewne zamieszanie organizacyjne. Pierwszych kontroli opartych na nowych zasadach można się zatem spodziewać nie wcześniej niż za kilka tygodni. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia KAS, kontrole przeprowadzane przez urzędy celno-skarbowe cechować będzie wyższy poziom merytoryczny i większa skuteczność.