X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

MAC – Material Adverse Change

19 stycznia 2022

Co oznacza termin MAC?

Jest to skrót od angielskiego material adverse change – stanowi zdefiniowane w umowie transakcyjnej zdarzenia, po wystąpieniu których (najczęściej) kupujący może odstąpić od umowy transakcyjnej bez konsekwencji w postaci np. kar finansowych dla drugiej strony transakcji, jeżeli takie zostały uwzględnione w umowie.

Zdarzenia, o których mowa, dotyczą najczęściej okresu od zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży (podpisania PSPA podczas tzw. Signing-u) do zawarcia finalnej umowy sprzedaży (SPA podczas tzw. Closing-u). Podczas negocjacji ustalana jest lista negatywnych zdarzeń, których ziszczenie powoduje, że jedna ze stron (najczęściej kupujący) może nie być zainteresowana dalszym prowadzeniem procesu i finalizacją inwestycji. Realizacja zdarzenia uznanego za MAC daje inwestorowi prawo do odstąpienia od umowy, z reguły bez konsekwencji (np. bez kar umownych, które zostały ustalone na wypadek odejścia od transakcji) – zdarzenia MAC stanowią wyjątek dla zastosowania kar umownych.

Przykładami zdarzeń negatywnych mogą być między innymi:

  • wydanie negatywnej dla podmiotu decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego istotne zwiększenie kosztów działalności bądź ograniczenie przychodów,
  • trwała utrata marży generowanej przez dany podmiot,
  • zerwanie umów z kluczowymi kontrahentami,
  • odejście kluczowych pracowników,
  • zajście ustawowych przesłanek ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania naprawczego przez dany podmiot.

Lista zdarzeń negatywnych jest ustalana indywidualnie w odniesieniu do specyfiki danego przedsiębiorstwa i potencjalnych ryzyk, mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie.

MAC stanowi prawny mechanizm zabezpieczenia dla stron transakcji umożliwiający odstąpienie od umowy transakcyjnej na wypadek znaczącej zmiany w sytuacji finansowej danego podmiotu i jego perspektyw rozwoju.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt