Sektor firm działających w modelu SaaS – analiza aktywności transakcyjnej M&A w latach 2019-2021

Sektor firm działających w modelu SaaS – zakres analizy prezentowanej w raporcie

  1. Przeanalizowaliśmy światowe transakcje fuzji i przejęć (M&A) dla spółek działających w modelu SaaS, które miały miejsce w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 23 listopada 2021 roku.
  2. Na podstawie danych bazy S&P Capital IQ Pro wyselekcjonowaliśmy ponad 3 000 transakcji. W oparciu o informacje analizowanych transakcji wyznaczyliśmy 210 mnożników EV/EBITDA oraz 390 mnożników EV/S. Dla pozostałych transakcji nie było możliwości wyznaczenia mnożników.
  3. W analizie aktywności M&A dla spółek operujących w modelu SaaS, wyodrębniliśmy transakcje, które dotyczyły firm związanych z SaaS w obszarze księgowości i rozliczeń / sprawozdawczości / zarządzania / HR.
  4. W procesie ustalania mnożników transakcyjnych wykorzystywana jest mediana (zamiast średniej arytmetycznej) w celu niwelacji wpływu wartości skrajnych.

Sektor SaaS – kluczowe wnioski wynikające z analizy

Sektor M&A w branży IT, w tym SaaS, znajduje się w fazie ożywienia. Wzrostowi aktywności akwizycyjnej sprzyja m.in. postępujący proces digitalizacji i cyfryzacji biznesu, który w dużej mierze opiera się na rozwiązaniach typu SaaS (Software as a Service). Liczba zrealizowanych transakcji SaaS w ostatnich latach charakteryzuje się dynamicznym wzrostem. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 2019 – 2021 wyniósł 86,4%. Uważamy, że tempo wzrostu transakcji zarówno pod względem liczby, jak i wartości, będzie rosło w kolejnych kwartałach i latach.

O szczególnej aktywności przedsiębiorstw z branży IT w modelu SaaS na rynku transakcyjnym świadczy skala i liczba transakcji. Z danych S&P Capital IQ Pro wynika, że w latach 2019-2021 zostało zrealizowanych ponad 3 000 transakcji, a wartość wszystkich akwizycji, dla których szczegóły zostały ujawnione do informacji publicznej, wynosi około 1 774 mld PLN.

Na rynku SaaS następuje proces konsolidacyjny. Wysoką aktywność transakcyjną w obszarze SaaS wykazują zarówno inwestorzy strategiczni, chcący konsolidować rynek i zwiększać swój udział w nim, jak i inwestorzy finansowi, którzy widząc potencjał rynku, rozpoczynają budowę własnych platform bądź grup obejmujących zakresem szerokie spektrum dziedzin IT (w tym SaaS) i poprzez przejęcia budują wartość swoich platform (spółek portfelowych).

Kryteria pozytywnie wpływające na wycenę przedsiębiorstwa to m.in. duża skala i zakres działalności, innowacyjne rozwiązania, pozycja lidera, posiadane prawa do własności intelektualnej (własne rozwiązania), produkty / usługi oparte na modelu subskrypcyjnym, wysoki poziom powtarzalności przychodów oraz potencjał dalszego wzrostu.

Transakcje związane z nabyciem spółek z obszaru SaaS charakteryzują wysokie wyceny. Właściciele spółek SaaS’owych mogą liczyć na znacznie wyższe oferty nabycia udziałów bądź akcji w porównaniu do przedsiębiorstw z innych sektorów (produkcja, retail etc.), w tym również w porównaniu do firm z innych dziedzin IT (software house, third part software resellers etc.). Mnożnik EV/EBITDA przekracza obecnie poziom 15x. W transakcjach na spółkach SaaS wyceny często również bazują na mnożnikach opartych o przychody ze sprzedaży  (EV/S).

Istotną zaletą branży SaaS wpływającą na wzmożoną aktywność na rynku M&A, jest jej wysoka odporność na zjawiska o charakterze makroekonomicznym –  jest to jedna z niewielu branż odpornych na negatywne skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Założyciele i zarządzający spółkami SaaS’owymi decydują się na pozyskanie inwestora, ponieważ wierzą w możliwe do osiągnięcia synergie u boku nowego inwestora oraz zakładają możliwość przyspieszenia wzrostu wartości z silnym partnerem – w wielu przypadkach założyciele partycypują we wzroście wartości poprzez pozostanie na pakiecie mniejszościowym udziałów bądź akcji. Z perspektywy właścicieli pozyskanie inwestora oznacza również możliwość spieniężenia (cash-out), dywersyfikację ryzyka związanego z majątkiem osobistym lub odpowiedź na wątpliwości związane z sukcesją.

Liczba globalnych transakcji M&A w sektorze przedsiębiorstw działających w modelu SaaS – podział na kwartały z uwzględnieniem prognozy na 4Q 2021

Opracowanie własne na podstawie danych S&P Capital IQ Pro

W początkowym okresie analizy kwartalna liczba transakcji oscylowała wokół 120 w każdym kwartale. Znaczący wzrost aktywności M&A nastąpił w 3Q 2020, gdzie doszło niemalże do 300 transakcji, natomiast w 3Q21 było to już 479. Pomimo pojawienia się pandemii na początku 2020 roku, zauważyć można stale rosnący trend w liczbie realizowanych transakcji – wyjątkiem jest jedynie 1Q 2021. Spółki z branży SaaS odnotowują bardzo duży wzrost skali działalności i wartości w okresie pandemii, co pozytywnie wpływa na liczbę przeprowadzanych procesów M&A.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że tendencja do zamykania transakcji w ostatnim kwartale (4Q) każdego roku jest zawsze większa w porównaniu do okresu pomiędzy 1Q a 3Q. Uważamy, że ten trend potwierdzi się również w 4Q 2021 roku i liczba transakcji przekroczy 500.

Podejście do wyceny spółek działających w modelu SaaS

W transakcjach fuzji i przejęć wycena przedsiębiorstwa najczęściej dokonywana jest na podstawie mnożnika opartego na EBITDA przejmowanej spółki (EV/EBITDA).

Element powtarzających się przychodów (tzw. recurring revenue) spółek w modelu SaaS skłania inwestorów do bazowania w wycenach również na kategorii przychodów ze sprzedaży (EV/S).

W przypadku przedsiębiorstw SaaS stosowany jest również mix obu mnożników: EV/S oraz EV/EBITDA.

EBITDA stanowi zysk operacyjny powiększony o amortyzację. Kalkulacja EBITDA do wyceny firmy z reguły jest dokonywana na podstawie danych za ostatnie 12 miesięcy lub za ostatni zakończony rok obrotowy.

S (sales) – w przypadku spółek SaaS przychody (S) są w dużej części powtarzalne, dlatego inwestorzy podczas dokonywania wyceny opierają się również na mnożniku EV/S, czyli uwzględniającym przychody ze sprzedaży.

EV (enterprise value) oznacza wartość przedsiębiorstwa bez uwzględnienia gotówki i długu spółki.

Przykład

Wskaźnik EV/EBITDA na poziomie 15x, przy EBITDA wynoszącej 10 mln zł, oznacza wycenę EV na poziomie 150 mln zł za 100%.

Z perspektywy inwestora, oferta składana na mnożnik wynoszący 15x EBITDA zakłada (przy niezmiennym poziomie EBITDA), że inwestycja w daną spółkę (bez uwzględnienia długu oraz środków pieniężnych przedsiębiorstwa) zwróci się w czasie 15 lat. Oczywiście inwestor spodziewa się, że w kolejnych latach EBITDA nabytej spółki istotnie wzrośnie i okres zwrotu z inwestycji się skróci.

Więcej na temat wycen spółek można przeczytać w naszym artykule: Wycena firmy w procesie sprzedaży – jak uzyskać jak najwięcej?

Mediana wartości mnożników transakcyjnych dla spółek SaaS

Mediana wartości mnożników transakcyjnych dla spółek SaaS
Opracowanie własne na podstawie danych S&P Capital IQ Pro

Ciągły rozwój rynku SaaS oraz globalna digitalizacji sprawia, że przedsiębiorstwa działające w tej branży są coraz bardziej atrakcyjne, a co za tym idzie, wartość wycen i mnożników transakcyjnych wzrasta.

Wartość globalnego rynku aplikacji chmurowych SaaS w 2013 roku wynosiła 30,35 mld USD, z kolei w 2021 roku wartość branży szacowana jest na 139,68 mld USD. Predykcje wartości na 2024 rok wynoszą 166,83 mld USD.

Transakcje związane z nabyciem spółek z obszaru SaaS charakteryzują wysokie wyceny. Właściciele spółek SaaS’owych mogą liczyć na znacznie wyższe oferty nabycia udziałów bądź akcji w porównaniu do przedsiębiorstw z innych sektorów (produkcja, retail etc.), w tym również w porównaniu do firm z innych dziedzin IT (software house, third part software resellers etc.).

Mediana wartości mnożników transakcyjnych dla spółek SaaS w obszarze księgowości i rozliczeń / sprawozdawczości / zarządzania / HR

Mediana wartości mnożników transakcyjnych dla spółek SaaS w obszarze księgowości i rozliczeń / sprawozdawczości / zarządzania / HR
Opracowanie własne na podstawie danych S&P Capital IQ Pro

Koncentrując się na spółkach działających w modelu SaaS w obszarze księgowości i rozliczeń, sprawozdawczości, zarządzania oraz HR wyselekcjonowaliśmy 73 transakcje od 2019 roku.

W przypadku mnożników EV/EBITDA i EV/S, zaobserwować można wzrost ich wartości w stosunku do roku bazowego 2019. Analizując zmianę mnożników w przypadku EV/EBITDA zaobserwować można wzrost o 16,84%, a w przypadku EV/S o 18,42%.

W odniesieniu do całej branży SaaS widoczny jest wyraźnie wyższa wartość mnożnika EV/S w przypadku firm działających w zakresie księgowości i rozliczeń, sprawozdawczości, zarządzania oraz HR – w każdym z analizowanych okresów wartość mnożników była dwukrotnie wyższa.

W przypadku EV/EBITDA w analizowanych okresach, poza 2020 rokiem, wyższymi mnożnikami charakteryzowała się cała branża SaaS.

Kryteria pozytywnie wpływające na wycenę przedsiębiorstwa działającego w modelu SaaS

wewnętrznie wytworzona własność intelektualna (rozwiązania i produkty własne)

produkty / rozwiązania oparte na modelach subskrypcyjnych zapewniające powtarzalność przychodów

jak najmniejsze uzależnienie od zewnętrznych dostawców technologii

powtarzalność przychodów połączona z wysokim poziomem retencji klientów

pozycja lidera na rynku

skala działalności – im większy podmiot, tym wyższe wyceny

10 najaktywniejszych inwestorów w latach 2019 – 2021 pod względem liczby transakcji M&A

TOP 10 najaktywniejszych inwestorów w latach 2019 – 2021 pod względem liczby transakcji
Opracowanie własne na podstawie danych S&P Capital IQ Pro

Branża SaaS w dużej mierze podlega obecnie procesowi konsolidacyjnemu. Duże grupy skupiają się na poszerzeniu swojej działalności w sposób zarówno horyzontalny, jak i wertykalny. Akwizycje pomagają w przyśpieszaniu wzrostu wartości grup inwestorskich oraz osiąganiu efektów synergii.

Thoma Bravo to fundusz private equity, który od 2019 roku przeprowadził aż 9 transakcji na spółkach z obszaru SaaS i w tej kategorii jest liderem.

Copyright © 2021, S&P Global Market Intelligence (and its affiliates). 

Reproduction of any information, data or material, including ratings (“Content”) in any form is prohibited except with the prior written permission of the relevant party. Such party, its affiliates and suppliers (“Content Providers”) do not guarantee the accuracy, adequacy, completeness, timeliness or availability of any Content and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such Content. In no event shall Content Providers be liable for any damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or lost profit and opportunity costs) in connection with any use of the Content. A reference to a particular investment or security, a rating or any observation concerning an investment that is part of the Content is not a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, does not address the suitability of an investment or security and should not be relied on as investment advice. Credit ratings are statements of opinions and are not statements of fact.